Smarta telefoner kan hjälpa dövblinda – med hjälp av vibrationer

Nya applikationer kan göra mobiltelefonen till ett avancerat hjälpmedel för personer med dövblindhet. Forskare i Örebro och Karlskoga har nu fått 2,7 miljoner kronor av Post- och telestyrelsen (PTS) för att utveckla tekniska lösningar som gör det möjligt att kommunicera med hjälp av vibrationer.

- Känseln är ett mycket viktigt sinne för dem som har gravt nedsatt hörsel och syn, berättar Dag Stranneby, professor i elektronikproduktion vid Örebro universitet och enhetschef vid Campus Alfred Nobel i Karlskoga.

Han och forskarkollegan Parivash Ranjbar, som arbetar på Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro, har under flera år testat och utvecklat olika lösningar som kan underlätta vardagen för personer med hörselnedsättning och dövblindhet. I grunden handlar det om att förmedla olika typer av information genom vibrationer mot huden. Forskningen sker i nära samarbete med brukarna, eftersom det är deras behov som ska stå i centrum.

Möjlighet att rida

Ett av de två projekt som nu fått stöd av PTS handlar om att göra det lättare för dövblinda att rida. Ridning är den största handikappsporten i Sverige och ridterapi används ofta i rehabiliterande syfte. Målet för forskarna är att utveckla ett system som gör det möjligt för dövblinda ryttare att rida självständigt i ridhus. En laserscanner mäter kontinuerligt in var ryttaren befinner sig, och när informationen skickas till mobiltelefonen aktiverar den trådlöst olika vibratorer på kroppen som anger positionen och riktning. Tanken är också att ridinstruktören ska kunna kommunicera med ryttaren via morsekod, genom att textmeddelanden omvandlas till morsesignaler som ryttaren kan uppfatta med huden.

Även om projektet Ready-Ride har dövblinda ryttare som målgrupp, kommer resultaten att kunna tillämpas i många andra sammanhang. Alla personer med nedsatt syn och/eller hörsel kan ha nytta av att kunna kommunicera taktilt (med känseln) via en smart mobiltelefon.

- Om man till exempel kan ta emot SMS och annan textinformation och få navigeringshjälp via inbyggd GPS, öppnas dörren för ett mer självständigt liv, säger Dag Stranneby.

Uppfatta tidens gång

Det andra projektet som stöds av PTS riktar sig främst mot den grupp dövblinda som även har kognitiva funktionsnedsättningar.

- Att få en uppfattning om abstrakta fenomen som tid är ett problem för många med dövblindhet, särskilt om de har också har kognitiva funktionsnedsättningar. De behöver få den informationen taktilt, genom en vibrator, förklarar Parivash Ranjbar.

Hjälpmedlet Distime ska via mobiltelefon löpande informera om hur långt det är till en viss tidpunkt eller händelse, så att brukaren ska få en uppfattning om tidens gång och lättare kunna planera och förbereda sig när så behövs.

Campus Alfred Nobel

Även här finns det ett bredare tillämpningsområde, eftersom informationen lika gärna kan förmedlas genom bild eller ljud.

- Andra grupper som kan ha nytta av ett sådant här hjälpmedel är till exempel äldre med demens eller barn som inte lärt sig hantera tiden än, säger Parivash Ranjbar.

Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Underlätta vardagen för personer med dövblindhet” ingår i en långsiktig satsning för att ge funktionshindrade personer större möjlighet att bli digitalt delaktiga. I bedömningen av ansökningarna har PTS använt sig av ett expertråd med representanter för användargrupperna och personer med teknik- och branschkunskaper.

- Det är väldigt roligt att av sju vinnare i hela Sverige är två verksamma vid Campus Alfred Nobel i Karlskoga, säger Dag Stranneby.

Text: Ingrid Lundegårdh