Två miljoner till forskning som kan erbjuda barn i riskmiljöer stöd

Örebroforskaren Kerstin Neander har fått två miljoner kronor från Statens folkhälsoinstitut för att introducera och utvärdera ett amerikanskt föräldrastöd i Sverige. Programmet kan användas både i behandlande och förebyggande syfte för att hjälpa barn i riskmiljöer.

- Circle of Security – Parenting, COS-P, är ett föräldraprogram som kan användas på olika nivåer och i många olika sammanhang. Vi tror att det kan överbrygga klyftorna mellan samhällets olika hjälpsystem och fånga upp de barn som i dag hamnar utanför samhällets stödinsatser, säger Kerstin Neander, forskare vid Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting och Örebro universitet, som är ansvarig för projektet tillsammans med Pia Risholm Mothander vid Stockholms universitet.

Forskarna ska undersöka om COS-P programmet kan utveckla samarbetet mellan socialtjänsten, barnhälsovården och barnpsykiatrin och göra det möjligt att ge barn i riskmiljöer stöd tidigare – innan de själva visar symptom som gör att de kvalificerar sig för stöd.

När samspelet i familjen inte fungerar

- Flera vetenskapliga studier visar att barn som lever i riskmiljöer löper en större risk att få egna beteendeproblem. Det kan handla om barn till föräldrar med psykisk sjukdom, som har svårt att möta sina barns behov av förutsägbarhet och pålitlighet.

- När samspelet inom familjen inte fungerar kan det leda till stora problem, eftersom det är i samspel med andra, i första hand föräldrarna, som barn utvecklas. Men det kan dröja innan barnen själva visar symptom eftersom de utvecklar strategier för att klara sig trots att de lever under svåra förhållanden.

- För att kunna erbjuda förebyggande stöd eller tidiga behandlingsinsatser för barnen är det nödvändigt att veta hur föräldrarna ser på sin föräldraroll och sina barns situation. Målet med föräldrastödet COS-P är att stärka relationen mellan barn och föräldrar i riskmiljöer i ett tidigt skede. Vi ska undersöka hur programmet fungerar i Sverige, säger Kerstin Neander.

Text: Linda Harradine