Värdefulla råvaror kan utvinnas ur gruvavfall

Avfall från gruvor och stålverk är en underskattad råvaruresurs. I dag uppfattas de gamla varp- och slagghögarna mest som ett miljöproblem, men med rätt teknik skulle de i stället kunna bli en tillgång. Forskare vid Örebro universitet undersöker nu olika miljövänliga metoder för att utvinna värdefulla metaller och andra råvaror ur avfallsdeponier.

Miljöforskare vid universitetets forskningscentrum MTM (Människa-Teknik-Miljö) deltar i två projekt som fokuserar på gruv- och stålverksavfall: EU-projektet Min-Novation och det regionala samarbetsprojektet SlaggBerg. I Min-Novation samarbetar sex europeiska länder i Östersjöregionen för att undersöka vilka mineral och metaller som går att utvinna ur avfallet, kartlägga var de finns och utveckla nya metoder för att återvinna dem.

- Räknat i vikt är gruvavfall den enskilt största avfallstypen i Europa. Bara i Sverige produceras det nästan 60 miljoner ton varje år. Sedan tillkommer de stora mängderna historiskt avfall vid nedlagda gruvor, som ofta är ett miljöproblem, eftersom metallerna läcker ut i omgivande vatten, berättar Mattias Bäckström, docent och forskare i kemi vid Örebro universitet.

Pilotanläggning för tester

I gruvavfallet finns till exempel bly, koppar, zink och kadmium, medan slaggen från stålindustrin innehåller legeringsämnen som nickel, vanadin och molybden.

Målet är att bygga upp ett nätverk i Östersjöregionen mellan universitet, forskningsaktörer och små och medelstora företag. Tanken är att företagen ska få den tekniska och vetenskapliga hjälp som de behöver för att kunna bygga upp en lönsam verksamhet runt återvinningen. Därmed skulle det regionala näringslivet förstärkas, ett miljöproblem tas om hand och viktiga råvaror tillvaratas.

Forskarna vid Örebro universitet ska nu bygga en pilotanläggning för att testa återvinning av olika metaller ur avfall, och räknar med att starta experimenten inom några månader.

- Vi ska undersöka olika metoder att laka ut metaller på ett miljövänligt sätt. Samtidigt som vi vill kunna ta ut allt av värde ur avfallet, är det viktigt att det sker under former som inte leder till ett ökat läckage av tungmetaller och andra föroreningar till omgivningen.

Teknik från andra branscher

Projektet handlar också om att använda teknik och arbetsmetoder från andra branscher för att minska belastningen på miljön vid hanteringen av avfallet.

- Man kan till exempel använda prospekteringsmetoder från gruvindustrin för att uppskatta metallvärdet i en avfallsdeponi utan att behöv rota runt i den.

Förutom Örebro universitet deltar från svensk sida även Regionförbundet Örebro och Bergskraft Bergslagen i Min-Novation. Projektet SlaggBerg, som drivs av Bergskraft Bergslagen, arbetar med samma frågeställningar som Min-Novation med särskilt fokus på Bergslagen.

Text: Ingrid Lundegårdh