Almedalen: Korruption ett hot mot demokratin

- Medborgarnas tillit är en av de viktigaste tillgångarna för den offentliga verksamheten. Den byggs av att institutionerna behandlar medborgarna juste, opartiskt, utan otillbörlig favorisering. Korruption ödelägger tilliten, det är därför som insatser som motverkar korruption är så viktiga.

Det sade Erik Amnå, ordförande för den oberoende kommission som granskat korruptionshärvan i Göteborg, under ett fullsatt seminarium i Almedalen.

När korruptionshärvan i Göteborg briserade för tre år sedan blev det stora följder. Bland annat fick en oberoende granskningskommission ledd av Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, uppdraget att utreda orsakerna till vad som gått fel och ge råd för framtiden.

Under tiden februari 2012 – juni 2013 har granskningskommissionen bland annat intervjuat ett fyrtiotal ledare inom politik, förvaltningar och bolag, gjort en enkätundersökning bland 40 000 medarbetare och förtroendevalda, analyserat dokument och medier, samt tagit del av rätts- och samhällsvetenskaplig forskning. I juni redovisades rapporten.

Med utgångspunkt från rapporten genomförde Örebro universitet panelsamtal under ett seminarium i Almedalen. På agendan stod vad vi kan lära av korruptionsavslöjandena, om avvägningen mellan demokrati och effektivitet, och hur politiker och tjänstemän kan förebygga korruption i offentliga förvaltningar och bolag.

Offentlighetens ljus

- Offentlighetens ljus oerhört viktigt för förebygga korruption, sade konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson, som var en av paneldeltagarna under seminariet.

Han menade bland annat att risken för korruption är särskilt stor i kommuner där medvetenheten kring regelverk och säkerhetsmässiga rutiner inte är så stor.

- Ska vi få in mer professionalism både hos politiker och tjänstemän i kommunsektorn måste vi aktivt jobba för det. Vi behöver också en lagstiftning som ger tillräckligt skydd för whistleblowers (personer som vill rapportera om missförhållanden).

Lars Stjernkvist, S, kommunalråd i Norrköping, medgav att det finns en risk för att utbyggda kontrollsystem som motverkar korruption kan upplevas som alltför omfattande.

- Men samtidigt visar de korruptionsavslöjanden som skett att kontrollsystemen behövs. Att slå vakt om medborgarnas tillit är oerhört viktigt.

Helena Sundén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor, påpekade att det inte bara handlar om lagar och regelverk, det handlar också om att slå vakt om de mjuka värdena:

- Kontrollsystem är inte allt. Det handlar också om människor på alla nivåer i organisationerna, så att så många som möjligt blir medvetna om sitt eget ansvar och vad som gäller.

Gissur Erlingsson, docent i statsvetenskap, menade att en pågående diskussion om korruption och avslöjanden i medierna har en dämpande effekt.

- Vi vet egentligen inte om korruptionen i Sverige har minskat eftersom vi inte har någon forskning tillbaka i tiden att jämföra med. Det vi däremot kan konstatera är att en levande debatt om dessa frågor har en dämpande effekt och alltså motverkar korruption.

Det var också något som Pia Rehnquist, nyhetschef och biträdande redaktionschef på Sydsvenskan, höll med om.

- Media spelar en viktig roll här, men vi är beroende av människor som tar kontakt med oss och tipsar om de oegentligheter som förekommer.

Ytterst beror alltså mediernas granskning på enskilda individernas insyn och mod att ta kontakt med journalister.

Medverkande vid seminariet:

Erik Amnå, utredare professor, Örebro universitet

Peter Eriksson, MP, ordförande i konstitutionsutskottet

Lars Stjernkvist, S, kommunalråd, Norrköping

Helena Sundén, generalsekreterare, Institutet mot mutor

Pia Rehnquist, nyhetschef och biträdande redaktionschef, Sydsvenskan

Gissur Erlingsson, docent i statsvetenskap, Linköpings universitet

Se mer bilder från seminarierna i Almedalenhttps://www.facebook.com/#!/OrebroIAlmedalen/photos_stream