Amnås tio råd till Göteborg

Den drygt ett år långa granskningen av korruptionshärvan i Göteborg är klar. På torsdagen lade den oberoende granskningskommissionen fram sin rapport. Resultatet innehåller bland annat tio råd till Göteborgs stads förvaltning och bolag.

Fakta

Granskningen gjordes på uppdrag av kommunfullmäktige i Göteborg, men kommissionen har arbetat självständigt.

Uppdrag: Se om det finns något särskilt i Göteborg som skapat grogrund för oegentligheterna. Se hur förtroendet kan stärkas för den demokratiska processen. Ta fram goda exempel från omvärlden och ge råd inför framtiden.

Ledamöter: Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet och kommissionens ordförande. Lena Marcusson, jurist och professor emerita vid Uppsala universitet. Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

När korruptionshärvan i Göteborg briserade för tre år sedan blev det stora följder. Bland annat fick en oberoende granskningskommission ledd av Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, uppdraget att utreda orsakerna till vad som gått fel och ge råd för framtiden.

Under tiden februari 2012 – juni 2013 har granskningskommissionen bland annat intervjuat ett fyrtiotal ledare inom politik, förvaltningar och bolag, gjort en enkätundersökning bland 40 000 medarbetare och förtroendevalda, analyserat dokument och medier, samt tagit del av rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Kommissionens tio råd

Kommissionen har bland annat kommit fram till att en förklaring till oegentligheterna är att Göteborgs stads förvaltningar och bolag uppvisade drag som bidrog till att man underskattade riskerna för korruption. Bidragande orsaker är decentralisering, en relativt svag intern styrning, uppföljning och kontroll, viss slutenhet i rekryteringen av tjänstemän, politiker på dubbla stolar med oklara mandat, brister i synen på bisysslor samt en otydlig juristfunktion.

I enlighet med uppdraget ger kommissionen också några råd till Göteborg.

  1. Skapa tydliga men få gemensamma styrdokument
  2. Ledningen ska visa vad en god och opartisk förvaltning innebär
  3. Förtydliga politikernas och tjänstemännens roller
  4. Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter
  5. Skapa utbildningar och arbetsförutsättningar för professionalitet
  6. Skapa rutiner för anmälan av bisysslor
  7. Utpeka en tydlig mottagare av interna anmälningar
  8. Professionalisera den kommunala revisionen
  9. Utveckla former för en dialog med medborgarna
  10. Inrätta Göteborgs stads gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten

Unikt uppdrag

- Det är verkligen ett unikt uppdrag, att en stad ber tre akademiker göra en oberoende granskning av sig själv är minst sagt ovanligt. Ur forskningssynpunkt har det varit en mycket bra modell och vi har fått insyn i ett dramatiskt skeende. Vi har blivit väldigt tillmötesgående bemötta, man har öppnat sina arkiv för oss och har ställt upp på intervjuer.

Det enda som Erik Amnå utrycker viss besvikelse över är svarsfrekvensen på den enkät som gick ut till de 40 000 anställda i kommunen. 45 procent svarade.

- Där hade jag gärna sett fler svar, säger han.