Debatt: Fler praktikplatser behövs för att bygga framtidens skola

Debattartikel införd i Nerikes Allehanda.

Lärarutbildningen är en av våra viktigaste universitetsutbildningar. Den ska ge blivande lärare förutsättningar att ge skolans elever den bästa tänkbara kunskapsgrunden för framtida yrkes- och livsval samt ge varje elev förutsättningar och möjligheter att utvecklas. En viktig förutsättning för en bra lärarutbildning är att studenterna erbjuds praktik ute på skolor, allt för att de ska vara väl förberedda när de kommer ut i yrkeslivet. Nu behövs fler praktikplatser för att bygga framtidens skola, både på så kallade övningsskolor och andra skolor.

Det pågår en intensiv skoldebatt i Nerikes Allehanda mellan majoritet och opposition i Örebro. Ett debattämne är övningsskolorna. Regeringen har anslagit 40 miljoner kronor per år för en femårig försöksverksamhet där universitet och högskolor får ansöka till regeringen om ett särskilt statsbidrag för övningsskolor. Vid dessa ska lärarstudenter göra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning, sin praktik, med handledning av personal som utbildats särskilt för detta.

Skoldebatten och engagemanget för skolan är välkommen och Örebro universitet förbereder nu en övningsskola-ansökan. Men det är ett fåtal lärosäten som kommer att få ta del av medlen och beslutet kommer att fattas på statlig nivå. Örebro kommun kan påverka utformningen av avtalet med universitetet, men även ta egna initiativ för att säkra behovet av praktikplatser.

Även om Örebro universitet skulle få ta del av medlen för övningsskolor täcker dessa inte lärosätets hela behov av praktikplatser. Örebro universitet har som mål att utbilda 450 lärare per år. För att kunna nå målet och samtidigt leva upp till statens krav måste alla studenter få den praktik de har rätt till. Inom delar av lärarutbildningen fungerar detta mycket bra i dag, men inom främst ämneslärarutbildningen är det stor variation i skolornas benägenhet att ta emot lärarstudenter. Hösten 2005 erbjöd länets gymnasieskolor 150 praktikplatser. Hösten 2012 hade den siffran sjunkit till 124 platser, samtidigt som behovet ökat till 176. Praktiken ger studenterna möjlighet att tillämpa den ämnesdidaktiska kunskapen, vilket är ett centralt krav i den nya lärarutbildningen. Om studenterna inte får tillgång till praktik kan universitetets examensrättigheter för lärarutbildningarna komma att dras in. Det skulle drabba lärarförsörjningen i Örebroregionen mycket hårt och på sikt skulle det innebära att eleverna inte får tillgång till utbildade lärare.

Örebro universitet ser i grunden positivt på det intresse som uttrycks i debatten för att utveckla lärarutbildningen och för att medverka i ett uppdrag kring övningsskolor. En sådan samverkan kan skapa goda förutsättningar för att alla lärarstudenter ska få en bra verksamhetsförlagd utbildning. Men vi måste också vara medvetna om att övningsskolorna i sig inte är en tillräcklig lösning. Det är många lärosäten och lärarutbildningar i landet som kommer att ansöka och även om en ansökan beviljas kommer den inte att täcka hela behovet.

Låt oss gemensamt ta ansvar för lärarutbildning och skola i regionen och skapa en bra samverkan som lägger grunden för en framgångsrik ansökan. Låt oss parallellt med detta, i god samverkan, hitta lösningar för hur vi tillgodoser det totala behovet av praktikplatser.

Jens Schollin, rektor Örebro universitet
Krister Persson, ansvarig för lärarutbildningen vid Örebro universitet