Feriearbete för föräldrastödsforskning

Forskare vid Örebro universitet spelar en stor roll för att utveckla olika föräldrastödsprojekt. När frivilligorganisationer och kommuner får pengar till olika insatser finns forskarna med för att undersöka och utveckla programmen. Ett exempel är att man just nu samlar in åsikter från föräldrar i Karlskoga och Degerfors om vilket stöd de vill ha i sin föräldraroll. Och man har feriearbetande ungdomar till hjälp.

Arbetet i Karlskoga-Degerfors, som ingår i ett treårigt projekt som kallas Kompetenta familjer och stöds av Folkhälsoinstitutet, vänder sig till föräldrar till barn mellan 11 och 17 år. Det är för att nå ut så bra som möjligt som feriearbetande ungdomar har fått vara med. Första året fick de sommarjobba med att ta fram underlag till de frågor som skulle ställas och förra sommaren gjorde de en film, för att öka intresset.

– Enkäten går ut till alla föräldrar i vissa åldersgrupper och för att få ett så brett resultat som möjligt försöker vi få lika många pappor som mammor att fylla i enkäten. Annars är det övervägande mammor som svarar på den här typen av frågor, säger universitetslektor Camilla Pettersson.

Vill vara kompetenta

– Det är ingen förälder som säger att de inte klarar av att vara det, men det är många som vill bli stärkta i sitt föräldraskap och fortsätta vara kompetenta föräldrar.

Till de allra yngsta barnens föräldrar kan samhället erbjuda ett väl utbyggt stöd i form mödra- och barnavård men när barnen kommer upp i tonåren finns det inget sådant stöd etablerat och det här projektet undersöker vilka behov föräldrar har och vad de frågar efter.

Camilla Pettersson är också biträdande forskningsledare för ett program som heter Med kraft och vilja. Det handlar om frivilligorganisationers förebyggande arbete vad gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak. Projektetet har drivits sedan 2003 och Camilla var den första som doktorerade på det och hon har fått flera efterföljare.

Utvecklande forskning

– Frivilligorganisationerna genomför de här programmen och med vår forskning vill vi bidra till att arbetet utvecklas. Vi har till exempel utvärderat ett föräldrastödsprogram som syftade till att skjuta upp ungdomars alkoholdebut och minska ungdomars regelbundna bruk av alkohol. Studien visade att programmet var effektivt för dem som deltog, men det var få som ställde upp och man frågade sig varför det var så.

Det visade sig att föräldrarna tyckte att programmet innehöll för många träffar. Organisationen som drev programmet har använts sig av den kunskapen när de senare skapade ett nytt program för föräldrar. Forskarteamet har fått möjlighet att också följa det programmet med forskning.

Det här är ett par exempel på projekt där forskarna arbetar med att öka kunskaperna om och utveckla arbetet med föräldrastöd.

– När regeringen satsar pengar på program som ska förebygga missbruk, stötta utsatta barn eller ge föräldrastöd går en del pengar också till att utvärdera och utveckla metoderna kring detta och det är då vi kommer in i bilden, säger Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin.

En annan studie undersöker projektledarnas roll i projekt med just frivilligorganisationer som utförare. Fördelen med ideella organisationer är att fler blir engagerade i projekten, beslutsvägarna blir kortare med mindre byråkrati, kort sagt får man mer för pengarna.

Idealitet men risk för utbrändhet

– Men det finns också en risk att eldsjälarna bränner ut sig och därför är det viktigt att se vilka framgångsfaktorerna är och hur man undviker fällorna.

– Genom att myndigheterna ger stöd till forskning med anknytning till olika förebyggande insatser kan vi få kunskap om effekt och insikter om hur pengar kan användas på ett bra sätt, säger Charli Eriksson.

Nationell utbildning i föräldrastöd

Ett färskt resultat av Örebroforskarnas erfarenheter är att de av Folkhälsoinstitutet fått ett nationellt uppdrag om utbildning i föräldrastöd, ett uppdrag som bygger på senaste årens forskning vid Örebro universitet och landet i stort.

Charli Eriksson har tillsammans med professorskollegan Håkan Stattin utformat utbildningen Förebyggandets konst – föräldrastöd, en kurs som ger 7,5 högskolepoäng. Den riktar sig till tjänstemän, praktiker och politiker i kommunerna och från frivilligorganisationer och är öppen för ansökningar till starten i höst.

Text: Lars Westberg