Forskare startar ett nytt forum för hållbar stadsutveckling

Nu lanserar forskare Imagine Cities – en guide till aktuell forskning inom urbana studier och hållbar stadsutveckling. Ylva Uggla, forskare vid Örebro universitet, ligger bakom satsningen och bland skribenterna finns några av Skandinaviens mest tongivande forskare.

– Vi vill ge en överskådlig bild av läget inom forskningen, belysa olika perspektiv och erbjuda möjligheter till fördjupning. Samtidigt vill vi problematisera och väcka diskussion om till exempel begrepp som "hållbarhet" och "grön ekonomi", säger Ylva Uggla, docent i sociologi vid Örebro universitet.

Forskarna kommer att lyfta olika frågor inom stadsutveckling i form av artiklar, essäer, recensioner och krönikor. Imagine Cities kommer att innehålla information om pågående forskning, föreläsningar och konferenser.

Ett ökat intresse

– Vi ser i dag hur intresset för urbana studier ökar. Inte bara bland forskare, utan bland många olika grupper i samhället. Det tror jag bland annat beror på att de större städernas befolkning stadigt växer. Staden, både som realitet och idé, har fått en renässans. Den täta staden ses i dag som ett ideal och ett sätt att bidra till minskad klimatpåverkan, säger Ylva Uggla.

Men samtidigt som städernas tillväxt lyfts fram som något positivt, skapar det också en rad olika problem - bland annat när det gäller tillgången på bostäder, fungerande kollektivtrafik, social utslagning och ökad påfrestning på miljön.

På Imagine Cities finns bidrag från flera forskare vid olika universitet och högskolor i Sverige. Just nu kan man läsa om hur bilen formade staden och om kommersialiseringen av stadsrummet. Samtidigt bjuds på inblickar i pågående forskningsprojekt.

Sättas in i ett större sammanhang

Dessutom diskuterar statsvetaren Ingemar Elander vid Örebro universitet frågan om Sverige skulle behöva en samlad nationell stadspolitik. Han betonar att stadspolitiken måste sättas in i ett större sammanhang och ses i relation till regionalpolitiken, och konstaterar att det är långt ifrån självklart att en samlad nationell stadspolitik per definition kommer att bli "hållbar".

Catharina Thörn vid Göteborgs universitet diskuterar gentrifiering i ett antal videokrönikor. Gentrifiering står för den socioekonomiska omvandling som sker till följd av att centrala bostadsområden rustas upp med bland annat ökade boendekostnader som följd och är en fråga om demokrati och fördelning av resurser.

Ylva Uggla belyser olika aspekter av begreppet hållbarhet och reflekterar över staden som en projektionsyta för drömmar och förväntningar. Mot visionen av den hållbara staden som en utopisk plats, präglad av harmoni och samförstånd, ställer hon tanken på staden som en process, en ständigt pågående förhandling.

Text: Jens Soneryd, Linda Harradine