Första spadtaget vid Örebro universitet

Nu sätts spaden i jorden för byggandet av en ny anläggning på Örebro universitet. Byggnaden kommer bland annat att inrymma universitetets handelshögskola och en ny, stor aula. Byggprojektet är budgeterat till närmare 270 miljoner kronor och planeras vara klart sommaren 2015.

- Det här är efterlängtat med tanke på universitetets ökade lokalbehov. Samtidigt är det ännu ett steg för nära samverkan med Örebro kommun och näringslivet eftersom Örebro Science Park och företagsinkubatorn Inkubera kommer att ta plats i lokalerna, säger rektor Jens Schollin.

Örebro universitet växer. Strategiska satsningar på forskning och utbildningar kompletteras med nya, välutrustade lokaler och anläggningar. I anslutning till Universitetssjukhuset Örebro är byggandet av Campus USÖ inne i slutfasen. Anläggningen är avsedd för studenter vid universitetets läkarutbildning och medicinska forskare.

På universitetets campusområde i Örebro sätts nu också spaden i jorden för ännu en ny byggnad. Byggnaden får en spännande och modern arkitektur ritad av den danska arkitektbyrån Juul | Frost. Den kommer att omfatta en bruttoarea om 9 000 kvadratmeter och ge plats för seminarierum, grupprum, ett stort antal studiearbetsplatser, kontor och en aula för drygt 500 personer. Universitetets institution Handelshögskolan kommer att ta plats i lokalerna liksom Örebro Science Park och företagsinkubatorn Inkubera.

Ett steg i fortsatt utbyggnad

- På det här sättet skapar vi en tydligare mötesplats med näringslivet och offentlig sektor. Vi stärker vår verksamhet inom ekonomiområdet och ger dessutom Örebro universitet, och då särskilt universitetets handelshögskola, en tydligare profil, säger rektor Jens Schollin.

Byggprojektet bekostas av fastighetsägaren Örebroporten Fastigheter AB från vilken Örebro universitet kommer att hyra lokalerna. Totalentreprenör för byggprojektet är ByggTema i Örebro AB.

- Det här är första steget i en fortsatt utbyggnad av universitets campusområde (markytan framför Entréhuset och ner mot Universitetsrondellen som går under arbetsnamnet Universitetsplatsen). Här planeras också för fler byggprojekt som student- och forskarbostäder, något som Öbo arbetar för att förverkliga, säger rektor Jens Schollin.

Angeläget samarbete

Samarbetet mellan Örebroporten Fastigheter AB och Örebro universitet kring byggprojektet är något som Lennart Bondeson (KD), ordförande Örebroporten och kommunalråd Örebro kommun, ser mycket positivt på.

- Det är mycket angeläget att stärka universitetet som viktig aktör för tillväxtmöjligheterna i Örebro kommun och i regionen, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande Örebroporten och kommunalråd Örebro kommun.

- Örebroregionen får nu äntligen en ny mötesplats för Örebro Science Park, där samverkan mellan näringsliv, forskning och kommun kommer att skapa goda förutsättningar och framtidsmöjligheter för utveckling av nya företag. Detta stärker i förlängningen en god samhällsutveckling, säger Lennart Bondeson (KD).