Gemensamma krafter för ett tryggare samhälle

Örebro kommun satsade tre miljoner kronor på ett treårigt samarbets­program med kriminologin vid Örebro universitet. Satsningen startade 2010 och lade grunden till ett mer permanent och gemensamt brottsförebyggande arbete med målet att skapa större trygghet.

– Vi kan göra ett bättre jobb om vi arbetar tillsammans och samlar alla kompetenser som krävs för att förebygga sociala problem i länet, säger Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminologi vid Örebro universitet.

Samarbetsprogrammet mellan Örebro kommun och Örebro universitet gav möjlighet till forskning i nära samarbete med polis och kommunala verksamheter. Samarbetet blev framgångsrikt och en stabil grund som man nu bygger vidare på.

– Polismyndigheten får hjälp med strukturerade, vetenskapliga uppföljningar och utvärderingar av våra insatser. Tidigare har vi gärna gjort insatsen där och då och snabbt gått vidare. Risken är då att man missar viktiga lärdomar för framtiden, säger Tomas Ammer, polisinspektör i Örebro.

– Samtidigt kräver det nya arbetssättet mer tid. Polisens insats kan ibland behöva planeras mer och skjutas framåt för att hinna få med alla steg som utvärderingen kräver. Dessutom måste våra forskningsresultat granskas innan de kan publiceras och spridas och det tar tid, säger Henrik Andershed.

– Vi vill helst ha utvärderingen klar veckan efter. Men även om det inte alltid går så snabbt som vi kunde önska ger det oss viktiga svar om vilka insatser som är värda att prioritera och om vi använder våra resurser rätt. Dessutom skapar samarbetet engagemang bland personalen. Det är roligare att arbeta när man kan se resultaten av olika insatser, säger Tomas Ammer.

Nytt branschråd

Samarbetet har lett till att ett branschråd har bildats. Representanter från skola, socialtjänst, polis, barn- och ungdomspsykiatri, kriminalvård, Örebro brottsförebyggande råd (Örebrå), Brottsoffermyndigheten och rättspsykiatrin bildar ett rådgivande organ och en länk mellan universitetet och andra verksamheter.

Dessutom representerar, som ett resultat av samarbetsprogrammet, Henrik Andershed Örebro universitet i Örebrå och i Samhällsråd T, som är en samverkansgrupp i Örebro län för frågor kring alkohol, narkotika, dopning och tobak, och brottsförebyggande arbete.

– Vi är vana vid att prioritera handlingskraft och att det ska hända saker i praktiken. Det långsiktiga, systematiska synsättet, som Henrik Andershed som forskare tillför, har påverkat hur vi planerar vårt arbete till det bättre, säger Sören Svensson, Örebro kommuns representant i Örebrå.

– Henrik Andershed kan i sin roll som forskare hålla oss kvar och tänka igenom till exempel val av metod och hur vi ska mäta resultaten, säger Marie Montin, representant för Länsstyrelsen i Samhällsråd T.

Effektiva insatser

Olika kulturer, arbetssätt och erfarenheter kommer samman och det de har gemensamt är att alla parter ser positivt på samarbetet.

– Forskare ställer andra frågor än vi brukar ställa, säger Marie Montin.

– Viktigt att se vilka insatser som har effekt, säger Tomas Ammer.

– Kriminologin vid Örebro universitet har tillfört mycket till Örebrås arbete, säger Sören Svensson.

– Vi arbetar alla mot samma mål och jag tycker att det här samarbetsprogrammet har varit väldigt framgångsrikt på många sätt, avslutar Henrik Andershed.

Text: Linda Harradine