Gemensamt utvecklingsarbete ska ge bättre tekniska lösningar för äldre

Statliga Vinnova beviljar 1,5 miljoner till Örebro kommun som tillsammans med Örebro läns landsting, Örebro universitet och Örebro Science Park ska driva projektet "Testbäddar". Målet är att utifrån äldres vilja och behov fånga upp idéer, utveckla och testa olika tekniska lösningar som ska göra det möjligt för äldre att bo kvar längre i sin hemmiljö och därmed behålla sin självständighet. Näringsliv, Regionförbundet och övriga innovationsfrämjande aktörer deltar också i arbetet.

Målet är att nå ett regionalt, nationellt och internationellt erkännande för en testbädd med fokus på smarta och innovativa lösningar, system och hjälpmedel som ska möta behoven hos de äldre. Tanken är att företag i samverkan med vård- och omsorgsaktörerna praktiskt ska kunna utveckla, testa och utvärdera olika idéer och lösningar. I förlängningen är tanken att de nya lösningarna ska underlätta för äldre att bo kvar i sin hemmiljö med bevarad självständighet och integritet.

-Det här är ett kvalitetskvitto på den forskning inom äldreområdet som vi bedriver här på Örebro universitet och där vi inte minst inom robotik och intelligenta system har bidragit med mycket. Vår forskning har ett tydligt användarperspektiv och testbädden gör det möjligt att resultaten snabbare kommer till nytta, säger Robert Brummer, dekan för fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.

Sveriges bästa äldreomsorg

- Detta är ett viktigt led i vår ambition att ha Sveriges bästa äldreomsorg i Örebro. Jag hoppas att det leder till att vi kommer att bygga smartare boenden där de äldre får bättre hjälpmedel som bidrar till en ökad livskvalitet och ökad självständighet. Jag är glad att vi ligger i framkant när det gäller att hitta nya och smartare lösningar inom äldreomsorgen. Den innovativa kraften är väldigt viktig, säger Rasmus Persson, C, kommunalråd och ordförande programnämnd social välfärd.

-Det är verkligen glädjande att vi genom Vinnovas beslut kan vidareutveckla vår gemensamma satsning på Ängens forsknings- och innovationslägenhet som utgör en viktig del av testbädden. Som testbädd förstärks arenan för kunskap och innovation inom äldrevården och vi kan skapa bättre förutsättningar för våra äldre att bo kvar hemma. Det här är resultatet av ett brett samarbete i vårt län och jag kommer med stort intresse följa det första projektåret och ser fram emot möjligheten till ytterligare två års finansiering inom detta angelägna forskningsområde, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, S, landstingsstyrelsens ordförande.

- Verksamheten i testbädden innebär att vi utifrån tillsammans med forskning, företag och det offentliga har ett strukturerat arbetssätt för att utveckla smarta tekniska lösningar utifrån våra äldres behov. Redan idag arbetar vi med ett 20-tal företag och har ett forskningsprojekt som till exempel GiraffPlus som utvecklar ett sensornätverk med en mobil lösning där man lättare kan upptäcka exempelvis fall i hemmet. Inom ramen för testbädden kommer vi att kunna jobba vidare med forskningsresultaten och ta produkten till marknaden. Arbetssättet gynnar alla parter. Företagen får utveckla sina produkter, forskningen får sprida och bidra med sin kunskap och de äldre gynnas, säger Ingela Ernestam projektledare Örebro Science Park.