Globaliseringens effekter på arbetsmarknaden

Under tre år ska ett forskningsprojekt med bas vid Örebro universitet studera vilka effekter globaliseringen har på arbetsmarknaden. Projektet, som heter Globala värdekedjor och strukturomvandlingens kostnader, har fått stöd med närmare fyra miljoner kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.

- Vi ska i tre delprojekt studera olika aspekter globaliseringens inverkan på arbetsmarknaden, berättar professor Pär Hansson på Handelshögskolan vid Örebro universitet och den som är projektledare.

Det första handlar om hur produktionen fragmentiseras och delarna i en förädlingskedja hamnar i olika länder. Vilka av dessa delar hamnar i Sverige och vad flyttas till andra länder? Vilken typ av jobb och arbetsuppgifter kommer att finnas i Sverige och hur påverkas sysselsättningen regionalt av att vissa delar av helheten försvinner? Man ska också studera vilka kompetensbehov som finns när processerna blir mer fragmenterade.

Individens förluster

Det andra delprojektet handlar om hur individen påverkas. Forskarna ska undersöka hur de som blivit uppsagda på grund av att verksamheten flyttat utomlands har drabbats. Hur lång tid det har tagit att få ett nytt jobb och hur stora inkomstförlusterna har varit.

I det tredje delprojektet handlar det om geografisk rörlighet, hur flyttning och pendling kan bidra till att begränsa individens kostnader när jobbet försvinner i samband med strukturomvandling och kriser. Man ska också studera hur drivkraften att flytta eller pendla påverkas av vilken grupp på arbetsmarknaden man tillhör och om det finns regionala skillnader. Om inkomstförlusterna minskar av flyttning eller pendling kan det finnas skäl att undersöka hur samhället skulle kunna underlätta geografisk rörlighet.

Analyserna i alla delprojekten bygger på data från Individ och företagsdatabasen vid Myndigheten för tillväxpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Tillsammans med uppgifter från Arbetsförmedlingens varselstatistik kan man få en bild av vilka anställningar som upphört och varför de gjort det. I projektet ingår också professor Olle Westerlund och Kent Eliasson från Umeå universitet samt Markus Lindvert, Tillväxtanalys.

Text: Lars Westberg