Hög kvalitet för arbetsterapeutprogrammet

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger kandidatexamen i arbetsterapi och arbetsterapeutexamen vid Örebro universitet omdömet "hög kvalitet".

Det var i kvalitetsutvärderingen förra året som dåvarande Högskoleverket påpekade att utbildningen hade brister. Örebro universitet fick ett år på sig att komma in med redogörelser på förbättringar för att säkra examinationsrätten.

- När vi fick beskedet för ett år sedan hade vi redan hunnit påbörja ett förbättringsarbete som vi nu kan se ett väldigt positivt resultat av. Bland annat har arbetsterapiområdet stärkts kompetensmässigt med en professor och förankringen av ämnets vetenskapliga grund i utbildningen har blivit starkare, säger Robert Brummer, dekan vid fakulteten för medicin och hälsa.

Med de åtgärder som universitetet vidtagit anser UKÄ att utbildningen ger studenterna bra förutsättningar att nå sin examen och utbildningen har därmed fått det nya omdömet "hög" kvalitet.