Hög kvalitet för kandidatexamen i retorik

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) har presenterat resultaten från sina kvalitetsutvärderingar för utbildningar i retorik. Örebro universitets kandidatexamen i retorik får omdömet "hög kvalitet".

Fram till 2014 utvärderar Universitetskanslersämbetet utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Hittills har 33 utbildningar vid Örebro universitet granskats varav 2 fått omdömet mycket hög kvalitet, 26 omdömet hög kvalitet och 5 omdömet bristande kvalitet.