Hög kvalitet för kandidatexamen i svenska språket

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) har presenterat resultaten från sina kvalitetsutvärderingar av en rad språkutbildningar. Vid Örebro universitet har kandidatexamen i svenska språket utvärderats och får omdömet "hög kvalitet".

Fram till 2014 utvärderar Universitetskanslersämbetet utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Hittills har 34 utbildningar vid Örebro universitet granskats av Universitetskanslersämbetet varav 2 fått omdömet mycket hög kvalitet, 27 omdömet hög kvalitet och 5 omdömet bristande kvalitet.