Hög kvalitet för magisterexamen i kemi

Universitetskanslersämbetet har presenterat resultaten från kvalitetsutvärderingen av landets högskoleutbildningar i kemi. Vid Örebro universitet har magisterexamen i kemi utvärderats och får omdömet "hög kvalitet".

Fram till 2014 utvärderar Universitetskanslersämbetet utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Hittills har 36 utbildningar vid Örebro universitet granskats av Universitetskanslersämbetet varav 2 fått omdömet mycket hög kvalitet, 29 omdömet hög kvalitet och 5 omdömet bristande kvalitet.