Internationell antologi om kunskap

Med ambitionen att skapa en diskussion om olika former av kunskap, betrakta dem kritiskt och utveckla en medvetenhet om dem har ett tre-årigt internationellt forskningsprojekt vid Musikhögskolan på Örebro universitet nu resulterat i en antologi, utgiven på det brittiska förlaget Ashgate.

– Att få visa upp forskningen här och i samarbete med namnkunniga forskare från många olika länder är väldigt glädjande, säger professor Eva Georgii-Hemming, som lett arbetet. Att dessutom få ge ut originaltexter på ett välrenommerat förlag betyder mycket för vår position inom musikforskningen.

Professional Knowledge in Music Teacher Education heter boken som i tolv kapitel diskuterar olika former av kunskap relaterade till utbildningen av och yrket som musiklärare. Boken innehåller både kunskapsteoretiska reflektioner och texter som bygger på praktiknära studier. Projektet startade efter en workshop i Örebro dit internationellt etablerade forskare kunnat inbjudas med hjälp av medel från Riksbankens Jubileumsfond. Efter det har forskare från Danmark, Norge, Tyskland, England, Skottland och USA tillsammans med fyra forskare från Örebro universitet gjort delstudier och haft ett antal möten där de pågående projekten presenterats och diskuterats.

Kunskap på olika sätt

– Boken handlar om kunskap på två sätt. För det första tar den upp hur vi kan förstå konstnärlig, vetenskaplig och praktisk kunskap och hur dessa återspeglas i utbildningen av musiklärare. För det andra tar den upp hur en ökad insikt om skilda kunskapsformer kan bidra till musiklärares professionella kunskap. Det senare är inte minst viktigt eftersom musikämnet både i skolan och i lärarutbildningen är under stark press i hela världen. Lärarutbildningar reformeras gång på gång, musikämnet marginaliseras och många musiklärare kämpar för att höja ämnets status och legitimitet. Därför är det viktigt att ha välgrundade argument för musikämnet så att man t.ex. kan delta i utbildningsdebatten. Både musiklärarutbildning och hur vi ser på kunskapsbegreppet skiljer sig mellan olika länder, eftersom det är kopplat till traditioner, kulturella och sociala sammanhang. Men med boken vill vi skapa en dialog mellan olika perspektiv på hur vi ser på kunskap och musikpedagogisk kompetens.

– Med andra ord behöver en god musikpedagogisk praktiker konstnärliga och hantverksmässiga kunskaper för att möta andra människor i undervisningen. Men lärare behöver också ha ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Studierna i boken har bland annat visat att många lärarstudenter lyfter fram teori och vetenskaplig kunskap som ett viktigt redskap för reflektion. Studenterna talar om reflektion över undervisningens innehåll, ämnets traditioner och etiska dimensioner. De ser sällan en motsättning mellan att vara en god praktiker med musikaliska och pedagogiska kompetenser och att använda sig av vetenskapliga teorier för att förbättra sin praktik.

Svårt att mäta

– Innebörden av konstnärlig och praktisk kunskap är svår att uttrycka i ord. Och värdet är svårt att mäta i siffror. Studierna i boken visar att det ändå är viktigt att formulera olika slag av kunskap. Det är möjligt att ge exempel och föra en kritisk diskussion, som ett sätt att reda ut begreppen.

Eva Georgii-Hemming säger också att studierna inte syftat till att jämföra musiklärarutbildningarna i olika länder och kulturer utan mer få hjälp att reflektera över sin egen kultur och praktik genom att låta den möta andras.

Som medredaktörer till boken står Pamela Burnard, Cambridge University och Sven-Erik Holgersen, universitetet i Aarhus. Från Örebro universitet medverkar också Teresa Mateiro, Øivind Varkøy och Maria Westvall i antologin.

Text: Lars Westberg