Internationellt utbyte inom utbildning för sjuksköterskor

Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet förbereder ett internationellt utbytesprojekt med Department of Nursing Science, School of Medicine, University of Zambia. I första hand kommer samarbetet att ske i form av lärar- och studentutbyte, men kan komma att utvidgas till att omfatta gemensamma doktorandprojekt inom omvårdnadsvetenskap.

Projektet finansieras med medel från Universitets- och högskolerådet och inom ramen för utbytesprogrammet Linnaeus-Palme.

- Programmet har som syfte att stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer och därmed öka den svenska högskolans internationalisering, säger universitetslektor Berthollet Bwira Kaboru på Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet.

I ett första steg sker utbytet med lärare. Två lärare från Örebro universitet ska undervisa på University of Zambia i Lusaka, Zambia, under tre till sex veckor i vår. Örebro universitet kommer också att ta emot två lärare vilka kommer att undervisa under lika lång tid i omvårdnadsvetenskap. I ett andra steg blir det aktuellt med att ge två studenter från vardera universitetet möjlighet till ett tio veckors utbyte nästa höst.

Högre kvalitet

- Samarbetet är i linje med Örebro universitets Vision 2016. På avdelningen för omvårdnadsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin är vi övertygade om att utbytet kommer att bidra till ökad utbildningskvalitet. Internationaliseringen ger våra studenter möjlighet att bredda sina perspektiv och se hela världen som arbetsplats. På på längre sikt ska det här leda till att utveckla vårt internationella forskningssamarbete. Ur ett ömsesidighetsperspektiv kommer vi på Örebro universitet att lära oss mycket av universitetet i Zambia vilket är ett starkt lärosäte, störst i landet, med oerhört mycket erfarenhet i flera omvårdnadsspecialiteter såsom distriktshälsovård och bekämpning av smittsamma sjukdomar.

Doktor Margaret Mainbolwa och lektor Maureen Masumo från University of Zambia har varit på Örebro universitet för att förbereda utbytet.

- Vi har identifierat vilka kurser som kan bli aktuella för utbytet och se vad för lärarresurser som behövs. Vår förhoppning är också att i en nära framtid kunna arbeta fram ett gemensamt doktorandprojekt inom neonatalvård, säger doktor Margaret Maimbolwa.

- Vi har haft intressanta diskussioner med forskare som verkligen brinner för det här. Flera andra goda idéer finns där hemma, och som vi kommer att jobba på tillsammans med forskare vid Örebro universitet. Vi ser framemot ett komplett partnerskap inom utbildning, kompetensutveckling och forskning.