Jämställdhetsforskning får 3,5 miljoner

Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet blir värd för ett tvåårigt forskningsprojekt kallat Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig förvaltning. Projektet har beviljats 3,5 miljoner kronor av Vinnova. Forskarna ska studera olika modeller för att uppnå jämställdhet i några kommuner och en myndighet.

– Det här är ett projekt som bygger broar mellan forskning och praktiskt jämställdhetsarbete och verksamhet hos viktiga aktörer. Projektet är ett fint tillskott till vår forskningsmiljö och förstärker ytterligare vår existerande expertis och forskningsprofil vad gäller jämställdhet och mångfald, säger professor Liisa Husu vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Humus.

Verksamma forskare på Örebro universitet från och med januari 2014 är Kristina Lindholm, Anne-Charlott Callerstig samt Susanne Andersson, Centrum för feministiska samhällstudier. Kristina Lindholm är fil. dr i genusvetenskap och Anne Charlott Callerstig doktorand i genusvetenskap och disputerar i början av 2014 med en avhandling om jämställdhetsarbete i offentliga organisationer. De har tidigare bland annat gett ut boken Jämställdhet i verksamhetsutveckling.

Susanne Andersson är fil. dr i pedagogik och arbetar som lektor på Linköpings universitet och har bland annat varit medredaktör för boken Genusmedvetet ledarskap.

Hård konkurrens

Det är Vinnova som i samråd med Vetenskapsrådet och på regeringens uppdrag fördelat 30 miljoner kronor till tio olika projekt under rubriken Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet. Man fick in 29 ansökningar på sammanlagt över 106 miljoner kronor och säger att det var hård konkurrens om medlen eftersom en stor del av ansökningarna har varit relevanta och av hög kvalitet.

Om ansökan från Örebro universitet säger man att den är mycket initierad och bedöms ha goda förutsättningar att bidra med praktiska metoder för jämställdhetsintegrering, som kan skapa långsiktigt hållbara förändringar.

De projekt som får finansiering kommer att vetenskapligt pröva metoder, verktyg och processer som kan bidra till ökad jämställdhet inom en rad olika områden, bland annat kommuner och staten.

Örebroforskarna ska se hur olika modeller, metoder och processer fungerat, som utvecklats för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad, Örebro kommun, Eskilstuna kommun samt Räddningstjänsten Syd.

Forskningen ska vara avslutad under 2015.

Text: Lars Westberg