Kritik mot utbildning i matematik

I dag publicerar Universitetskanslersämbetet resultaten från kvalitetsutvärderingar i matematik på universitet och högskolor runtom i landet. Myndigheten bedömer att Örebro universitets utbildning i matematik på kandidatnivå har brister.

- Vi tar kritiken på stort allvar. Matematik är ett viktigt ämne som vi arbetar målmedvetet med för att stärka. Eftersom vi redan hunnit vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten tror vi oss vara på god väg med förbättringsarbetet, säger professor Åke Strid, dekanus för fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap, samt ansvarig för kvaliteten inom ämnesområdet.

Under det gångna året har universitetet genomfört flera åtgärder för att stärka matematikämnet.

- Bland annat har vi anställt två professorer och en lektor vilka tillsammans stärker matematikämnet inom både utbildning och forskning, säger Åke Strid.

Fram till 2014 utvärderar Universitetskanslersämbetet utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Örebro universitet ger matematikprogrammet endast på kandidatnivå.