Mångmiljonprojekt om digitala medier vid kriser

Ett nytt forskningsprojekt, som ska undersöka hur nya digitala medier påverkar kriskommunikation, har fått 5,8 miljoner kronor ur regeringens särskilda anslag för krisberedskap. Örebroforskaren Mats Eriksson deltar i projektet och målet är att underlätta för olika myndigheter att kommunicera samstämmigt och begripligt, när behovet av detta är som störst.

Att kommunicera på rätt sätt under samhällsstörningar och kriser har aldrig varit lätt men den snabba medieutvecklingen ställer ännu högre krav. Förmågan att nå allmänheten med relevant och samordnad information måste utvecklas i takt med att kanalerna ökar och medielandskapet blir allt mer fragmentariskt.

– Förmågan att förstå det nya medielandskapet och tillämpa kunskaperna i strategiskt och taktiskt kommunikationsarbete är avgörande för myndigheters förtroende hos allmänheten, säger Mats Eriksson, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.

Projektet leds av professor Lars Nord vid forskningsinstitutet Demicom på Mittuniversitetet. Runt sig har Lars Nord bildat en ledningsgrupp där Mats Eriksson ingår.

Allmänhetens förtroende

Under åren 2013-2015 kommer forskarna att granska hur den nya digitala mediemiljön
påverkar kommunikationsmönster i samband med samhälleliga kriser och vilka effekter det får för allmänhetens förtroende för samhällets institutioner och för demokratin.

– Möjligheterna till interaktivitet gör att myndigheternas påståenden kommenteras flitigt och följs upp. Rykten kan få stort utrymme och nya mötesplatser på nätet formas snabbt av intressegrupper, säger Mats Eriksson.

– Utvecklingen ger nya möjligheter till framgångsrik kriskommunikation, men medför också nya risker när budskap och information hela tiden kan uppdateras, ändras eller tas
bort och det kan ge upphov till ökad osäkerhet om vad som faktiskt har hänt, händer eller kan komma att hända. Detta påverkar förtroendet för myndigheter, säger Mats Eriksson.

Framgångsrik kommunikation

Forskarna ska analysera förutsättningarna för framgångsrik myndighetskommunikation vid
kriser med fokus på denna medieutveckling. Inom ramen för projektet kommer bland annat svenska myndigheters kriskommunikationsstrategier, medborgares medieanvändning och samspelet mellan traditionella medier och sociala medier vid kriser att uppmärksammas.

Forskargruppen kommer att arbeta i nära samverkan med ett 20-tal svenska myndigheter.
Projektet stöds av Försäkringskassan i samverkan med bland annat Socialstyrelsen och Trafikverket. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap deltar i projektet.

Text: Linda Harradine