Ny samordnare erbjuder kamratgranskning till länets grundskolor

Regionalt Utvecklingscentrum har fått en ny samordnare. Max Jakobsson har lång erfarenhet av samverkansarbete mellan högre utbildning, forskning och skola. Sin nya tjänst på Örebro universitet inleder han med att erbjuda ett nytt kvalitetsarbete till länets grundskolor, vilket går ut på att hjälpa skolorna att granska varandra.

Arbetsprocessen kallas kamratgranskning och innebär i korthet att erbjuda lärare och skolledare verktyg och metoder för att granska varandras verksamheter och komma med förbättringsförslag. Skolorna som deltar ska lära av varandra kring olika frågor som rör undervisning och andra skolövergripande frågor, som tillexempel inkludering eller jämställd skola. Universitetet deltar bland annat med metodstöd, men troligtvis även på andra sätt i processerna. Tanken är att inkludera forskare i projektet för att på olika sätt hitta samverkans- och samarbetsformer.

- Eftersom arbetsprocessen också kan vara intressant ur forskningssynpunkt hoppas jag att det här kan bli till nytta för alla parter, säger Max Jakobsson.

Ett erbjudande om kamratsgranskning har redan gått ut till länets skolor.

Mer aktiv samverkan

Regionalt Utvecklingscentrum (RUC) är en samverkan mellan Örebro universitet och länets kommuner i utbildningsfrågor. Tanken är att ökat samarbete får en positiv påverkan på skolutveckling, lärarutbildning och forskning. Max Jakobsson kommer att fungera som en länk och ser som sin främsta uppgift att utveckla arbetet så att utbytet mellan parterna blir större och mer aktivt.

- Traditionellt har mycket av denna samverkan inneburit att vi med hjälp av universitetets forskare erbjudit föreläsningar för att dela med sig av kunskaper till skolan. Ämnesområdena har varierat, det kan handla om rena ämnesfrågor, pedagogiska frågor eller arbete med mångfald, jämställdhet och mobbning. Föreläsningar kommer vi naturligtvis att fortsätta med, men min ambition är att kunna utvidga samverkansarbetet där både skola och forskare blir mer involverade vilket skolornas kamratgranskning är ett exempel på.

Max Jakobsson är filosofie doktor i kulturgeografi och kommer närmast från Mälardalens högskola där han jobbade med rektorsutbildning och liknande samverkansfrågor. Han har också bakgrund som gymnasielärare och har arbetat med arbetsmarknadsfrågor för Regionförbundets räkning.

Tjänsten som samordnare för Regionalt Utvecklingscentrum på Örebro universitet är på 50 procent. Den andra halvtiden jobbar han på Örebro kommun som kvalitetsutvecklare för den kommunala grundskolan.