Örebroforskare experter i EU:s nya jämställdhetsrapporter

Två nya EU-rapporter, där Örebros genusforskare har varit med som experter, ska bidra till jämställdhetsarbetet och policyutveckling inom EU och i medlemsländerna. Det är gästprofessorn Jeff Hearn, som är medförfattare i en rapport om män och jämställdhet, och biträdande lektorn Sofia Strid, som medverkat i en rapport med syfte att ge EU:s beslutsfattare underlag för att förhindra våldtäkter.

Worldwide Rape Prevention heter det multinationella och tvärvetenskapliga projekt som Europaparlamentet finansierat och som involverat forskare från Australien, Indien, Spanien, Storbritannien, Ungern och Sverige.

Sofia Strid har ansvarat för tre delar av projektet, som alla fokuserat på olika insatser för att både förhindra våldtäkter och för att stödja våldtäktsoffer i postkonflikt- och konfliktområden. De tre delarna handlar om särskilda insatser för offer, fred och säkerhet i konfliktområden, samt kultur, media och utbildning.

Direktiv mot våldet

– En av de viktigaste slutsatserna är att EU-kommissionen bör ta initiativ till ett direktiv om våldtäkt, som kan ge en laglig grund för preventivt arbete inom hela EU. Men helst skulle ett sådant direktiv omfatta alla former av våld mot kvinnor, eftersom det finns så tydliga och stora likheter mellan våldtäkt och andra former av våld mot kvinnor, säger Sofia Strid.

Projektet har nyligen avslutats och rapporten till Europaparlamentet heter Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape och har täkt en rad olika vetenskapsområden. Utöver teoretiska studier har också olika fallstudier gjorts, bland annat av det svenska ”Prata om det” som analyserades som en potentiell ”best practice” för att förhindra våldtäkt.

Jämställdhet och män

Jeff Hearn är medförfattare till studien The role of men in gender equality - European strategies & insights som nyligen publicerats av EU-kommissionen.

Där sammanfattas rapporter från EU:s 27 medlemsstater och de fyra Eftaländerna. Det är den första systematiska och jämförande studien om män och jämställdhet som omfattar hela EU och där man drar slutsatser och lämnar rekommendationer på vart och ett av de områden som analyserats: utbildning, sysselsättning, försoningsprocesser, våld och hälsa.

Studien lämnar också förslag till politiska insatser för att stärka männens roll i jämställdhetsarbetet. Statliga institutioner som arbetar med män och jämställdhet bör stärkas, jämställdhetsintegrering bör riktas till både mäns och kvinnors behov, begreppet ”vårdande maskuliniteter” (caring masculinities) bör främjas för att motverka traditionella maskuliniteter, och begreppet ”omsorg” bör utvecklas till att inte enbart gälla omsorg om barn, utan också om vänner, äldre, grannar, arbetskamrater och sig själv.

Jämställdhetsutvecklingen skiljer sig mellan olika sektorer i samhället. Inom till exempel skola, vård och arbetsliv kan det ofta vara större skillnad män emellan än mellan kvinnor och män. Därför, menar Hearn och rapportens andra författare, att det finns ett behov av att utveckla ett intersektionellt perspektiv på män och jämställdhet. Man föreslår också att utbytet mellan forskning om män och maskuliniteter, genusvetenskap och politik bör stärkas, vilket kan ske genom större möjligheter till samarbete mellan politiker, forskare och praktiker. Kontroversiella ämnen, såsom vårdnadsfrågor och våld mot män, bör diskuteras på ett välinformerat sätt. Detta är särskilt viktigt för att undvika att ge antifeministiska mansrörelser tolkningsföreträde i dessa frågor.

Rapporten från Worldwide Rape Prevention kommer att publiceras inom kort medan The role of men in gender equality finns att läsa här.