Renad jord fortfarande miljöfarlig

Bedömningen av jord, som är förorenad av så kallade PAH:er, bygger på analys där man bara undersöker förekomsten av 16 olika farliga ämnen. Det här räcker inte, menar forskare vid Örebro universitet, det kan finnas mångdubbelt fler. Dessutom kan nya farliga blandningar uppstå efter en reningsprocess, som inte alltid är effektiv och behöver förbättras.

Kemisten Maria Larsson har i sin doktorsavhandling undersökt risken för att man missar kemikalier, som kan vara giftiga, vid de analyser som görs med dagens metoder och efter dagens regler.

Naturvårdsverket har funnit att över 80 000 olika områden i Sverige är förorenade. Det handlar ofta om gamla industrier, som ofta ligger vid stränder, bensinmackar, gasverk, impregneringsanläggningar med mera. Flera av dessa platser behöver saneras för att undanröja risker och även för att marken ska kunna användas till annat.

Flera gifter

Till det som är vanligt och farligt på dessa platser (det kan finnas andra också) är den grupp ämnen som kallas Polycykliska aromatiska kolväten, PAH:er. Om människor exponeras för dessa ämnen kan de tas upp av kroppen och orsaka skador. De binder sig till kroppens Ah-receptor, som är en del av kroppens eget avgiftningssystem, vilket kan leda till både genetiska skador och ökad risk för cancer.

– Gör man enbart en kemisk analys av de här 16 ämnena, finns det risk att man missar andra. Jag har använt både en kemisk och en biologisk analysmetod, som ger fördelen att mäta den sammanlagda möjliga biologiska effekten av alla ämnen som finns i ett jordprov. En traditionell kemisk analys kan visserligen mäta förekomsten av olika ämnen, men då måste man i förväg bestämma vad man letar efter.

Maria Larsson har också undersökt prover från PAH-förorenad jord som sanerats och som renats med avseende på de 16 PAH:erna, en sanering som lagen kräver för att godkänna den renade jorden för viss användning. Men genom den biologiska analysen har hon funnit att den jorden fortfarande är förgiftad av ämnen som kan vara minst lika farliga som de 16 utvalda.

Otillräckliga metoder

– Dagens metod för riskklassning och sanering av förorenad mark är inte tillräcklig för att den sanerade jorden ska vara ofarlig för människor och miljö.

Försöken visar inte bara att det finns fler PAH:er än de 16 som anges i lagen. Dessutom uppstår nya föreningar i samband med reningen som kan medföra nya risker. Det här visar att riskbedömningen av förorenad mark måste förbättras och att saneringsmetoderna måste utvecklas, bland annat med hjälp av den bioanalysmetod, som Maria Larsson använder i sin avhandling.

Text: Lars Westberg