Satsning på forskarutbildning för lärare fortsätter

Nationell forskarskola inom idrott och hälsa får fortsatt stöd på 3,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
– Forskarskolan ingår i regeringens satsning på lärare. De första 15 lärarna är klara med sin tvååriga licentiatexamen till våren och det fortsatta stödet innebär att fler lärare får chansen nästa höst, säger Mikael Quennerstedt, forskare i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

Örebro universitet driver forskarskolan tillsammans med Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm och Malmö högskola.

– Det är en stor satsning på ämnesdidaktik i idrott och hälsa, eftersom skolorna dessutom får statsbidrag för att kunna finansiera de lärare som vikarierar för kollegorna som går på forskarutbildningen. Målet är att bygga upp skolans kunskapsbas, säger Mikael Quennerstedt.

Forskarskolan har fokus på ämnesdidaktik, det vill säga den sätter undervisning och lärande i idrott och hälsa i fokus och tar upp undervisningsinnehåll, arbetsformer och bedömning. Undervisningen inom idrott och hälsa har förändrats mycket genom åren och varierar därför i upplägg och bedömning från skola till skola.

Brokig bakgrund

– Ämnet har en brokig bakgrund och det finns olika motiv för varför ämnet finns i skolan. Dessa hänger i sin tur ihop med olika undervisningsupplägg och sätt att göra bedömningar bland lärare, säger Mikael Quennerstedt.

– Avsikten med forskarskolan är att stärka skolämnets didaktiska forskningsförankring och åstadkomma en stabil bas. Forskningsprojekten förväntas utforska undervisning och lärande inom ramen för något av målen i den nationella kursplanen, säger Mikael Quennerstedt.

De forskningsutbildade lärarna blir, när de är klara, en viktig resurs i skolan. De ska till exempel arbeta med utveckling av bedömningsfrågor i skolan och sprida kunskap baserad på forskning vidare till kollegor.

– Det är glädjande att forskarskolan får fortsatt stöd. Det ger oss möjligheten att forskarutbilda mellan sex till nio lärare till, säger Mikael Quennerstedt.

Text: Linda Harradine