Satsning på professionsinriktad utbildning ökar möjligheterna till jobb

Kommentar med anledning av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) analys av prestationsgraden bland studenter.

Universitetskanslersämbetet visar i en analys att prestationsgraden bland studenterna sjunker. Prestationsgraden visar hur många högskolepoäng studenter faktiskt tar utifrån de poäng de varit registrerade för. Framför allt är det de som studerar på distans som inte tar sina poäng. Till exempel har prestationsgraden inom de fristående distanskurserna för juridik-samhällsvetenskap och humaniora-teologi vid Örebro universitet minskat med 12 procent mellan åren 2004 och 2010.

Det här är ingen överraskning för universitetsrektor Jens Schollin, som ser UKÄ:s analys som en bekräftelse på vad man redan konstaterat.

- På korta utbildningar och distansutbildningar tenderar fler att ta färre poäng och inte fullfölja än studerande på de längre utbildningarna. Vi strävar efter att så stor andel som möjligt fullföljer sina studier och anpassar verksamheten därefter, säger universitetsrektor Jens Schollin.

Redan 2008 påbörjade universitetet strukturera om utbildningsutbudet och har sedan dess successivt minskat antalet distansutbildningar och fristående kurser. Samtidigt har lärosätet satsat på att utveckla utbudet av längre professionsinriktade program. Till exempel lämnade universitetet så sent som i förra veckan in en ansökan till UKÄ om att få bedriva civilingenjörsutbildning.

- Genom att satsa på längre professionsutbildningar nyttjas utbildningskapaciteten på ett bättre sätt, en större andel av studenterna fullföljer sina studier och får samtidigt de ökade jobbmöjligheter som en längre professionsinriktad utbildning ger, säger universitetsrektor Jens Schollin.