Tre miljoner till forskning om flickors kriminalitetsutveckling

Trots att det är en växande grupp, finns det inte mycket forskningen om flickors utveckling till att bli kriminella. Nu har Lia Ahonen, som forskar inom Center for Developmental Research, CDR, vid Örebro universitet fått pengar av Forte för att undersöka vilka vägar som leder flickor till brottslighet.

Projektetet Flickors utvecklingsvägar till multiproblematik: långsiktig anpassning och överföring mellan generationer har fått närmare tre miljoner kronor för att öka kunskaperna om unga flickors brottskarriär. Syftet är också att se hur samhället kan hjälpa flickorna att anpassa sig till en livsstil som inte kräver ekonomiska eller andra insatser av samhället.

– Kriminologisk forskning handlar nästan enbart om män och pojkar och det finns stora kunskapsluckor om det speciella mekanismer som ligger bakom brottsligt beteende hos kvinnor, säger Lia Ahonen, som är filosofie doktor i socialt arbete och fil mag i psykologi och vid sidan av CDR också, via ett stipendium från Forte gästforskar vid University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Huvuddelen av projektet bygger på databasen Pittsburgh Girls Study, PGS, som är världens största longitudinella databas för flickor, och till viss del den svenska databasen Individuell utveckling och adaption, IDA, som finns vid Örebro universitet med Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed som ansvariga.

Forskningen kommer att titta på faktorer som utveckling från mindre problembeteenden till kriminalitet, folkhälsofrågor som till exempel psykisk ohälsa, missbruk, val av partner från likande miljö och överföring av brottslighet från en generation till en annan. Det är förhållanden som kan vara relevanta för förebyggande och avhjälpande åtgärder, som är mycket mindre utvecklade för flickor än för pojkar.

Text: Lars Westberg