UK-Ämbetet granskar teknikutbildningar

Fyra av elva utvärderade examina vid Örebro universitet får omdömet mycket hög eller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering av utbildningar inom teknikområdet. Datateknik vid Örebro universitet utmärker sig genom att vara ensam i Sverige om att ha mycket hög kvalitet för högskoleingenjör och masterexamen.

I dag publicerar Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbetet) resultaten från sina kvalitetsutvärderingar av en rad utbildningar vid svenska universitet och högskolor. Utbildningarna bedöms utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, såsom de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Datateknik utmärker sig

Sammanlagt är det elva examina inom fyra teknikområden som berörs vid Örebro universitet: byggteknik, datateknik, elektroteknik och maskinteknik. Samtliga fyra teknikområden utexaminerar högskoleingenjörer. Av dessa examina har maskinteknik och elektroteknik fått omdömet bristande kvalitet, byggteknik hög kvalitet och datateknik mycket hög kvalitet. Datateknik är dessutom ensam i Sverige om att ha mycket hög kvalitet för högskoleingenjör och masterexamen.

Sammanlagt har UK-Ämbetet utvärderat 364 examina vid 24 lärosäten. Av dem ger UK-Ämbetet bristande kvalitet till 108 examina.

- Det här visar hur svårt det är att uppfylla kvalitetskraven inom teknikområdet och också komplexiteten med att erbjuda två examina i samma ämne, kandidatexamen och ingenjörsexamen. Vi har gjort en felbedömning vad gäller att fullt säkerställa målen för två examina inom ramen för samma utbildning, säger professor Åke Strid, dekanus för fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap.

Värdefullt verktyg

Samtidigt påpekar Åke Strid att kvalitetsutvärderingarna nu är ett värdefullt hjälpmedel i universitetets omställningsarbete för att förbättra och kvalitetssäkra utbildningsutbudet.

- Det visar hur viktigt det är att kunna fokusera på rätt saker och var vi behöver koncentrera våra resurser. Inom maskinteknik har vi redan vidtagit flera förbättringsåtgärder sedan utvärderingen genomfördes, bland annat har vi stärkt området med två nya professorer, men vi kommer naturligtvis att fortsätta kvalitets- och förbättringsarbetet, säger Åke Strid.

Utvärderade utbildningar vid Örebro universitet

Byggteknik,högskoleingenjör: Hög kvalitet
Byggteknik, kandidatexamen: Bristande kvalitet

Datateknik, högskoleingenjör: Mycket hög kvalitet
Datateknik, masterexamen: Mycket hög kvalitet
Datateknik, kandidatexamen: Bristande kvalitet

Elektroteknik, högskoleingenjör: Bristande kvalitet
Elektroteknik, kandidatexamen: Hög kvalitet

Maskinteknik, högskoleingenjör: Bristande kvalitet
Maskinteknik, masterexamen: Bristande kvalitet
Maskinteknik, magisterexamen: Bristande kvalitet
Maskinteknik, kandidatexamen: Bristande