Vill utveckla mätningen av njurstenar

Med bättre möjligheter att kunna mäta storleken på njurstenar i röntgenbilder går det också att säkrare förutsäga vilka njurstenar som kan passera på naturlig väg och identifiera dem som kräver någon form av ingrepp. I sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro har Mats Lidén undersökt olika osäkerhetsfaktorer vid bedömning av njurstenars storlek.

– Det är förvånande att forskningen ännu inte kommit längre när det gäller att undersöka vilka njurstenar som kan passera genom urinledaren av sig själva. Fortfarande är en av de vanligaste referenserna på det här området en studie från 1956, säger Mats Lidén.

Den tekniska utvecklingen av datortomografi – skiktröntgen – har gett röntgenläkarna en enormt ökad mängd bilder, en enstaka undersökning kan bestå av över ett tusen bilder. Ska man ha nytta av de stora bildmängderna måste utvecklingen analyseras ur flera perspektiv. Det innebär också att bilderna måste bedömas med andra metoder än när man enbart hade tillgång till ett fåtal bilder med slätröntgen. Mats Lidén har i sin avhandling studerat olika aspekter av det, hur man navigerar i dessa bildmängder, hur man ska läsa av dem, olikheter mellan olika bedömare, hur bildbehandlingen påverkar bilden och hur man kan använda datorn som stöd för bedömningen.

En vanlig undersökning

Datortomografi med frågeställning om njursten är en vanligt förekommande röntgenundersökning, där väldigt små skillnader i uppmätt stenstorlek kan ha stor betydelse för hur patienten ska behandlas. Det är känt sedan tidigare att det finns skillnader i bedömningar mellan olika granskare och beroende på bildinställningar, men inte hur stora skillnaderna är.

– Standard för hur stenen ska mätas saknas, vilket öppnar för variationer beroende på såväl bildinställningar som mellan granskare. I mina studier har jag försökt kvantifiera hur mycket den uppmätta njurstensstorleken kan variera med dessa faktorer.

Bilden som visas för röntgenläkaren påverkas av en mängd faktorer från bildtagning till visning på skärmen, och slutligen påverkas mätvärdet även av den granskare som mäter stenen. Studierna i den här avhandlingen ökar kunskaperna om hur mätvärdet påverkas av olika faktorer.

– Med ökade kunskaper om vad det är som påverkar storleksmätningen från datortomografibilder kan vi också gå vidare med att göra nya studier som kan göra prognoserna säkrare för vilka stenar som kan passera urinledaren spontant.

Text: Lars Westberg