Bättre skadeprevention för äldre

Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. Nedsatt syn är en förklaring till fallskadorna, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet och Högskolan i Halmstad visar att orsakerna är mer komplexa än så. Det är upptäckter som bland annat kan leda till bättre skadeprevention för äldre.

Avhandlingen i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap av Jeanette Källstrand-Eriksson är en studie om fall och fallskador med sammanlagt 212 deltagande äldre. Nästan hälften av dem hade fallit minst en gång.

Det är känt att ålder i sig leder till ökad fallrisk och att fall är vanligt förekommande i den äldre befolkningen. Förutom ålder finns det ett stort antal faktorer som ökar risken. Försämrad synförmåga är en av de mest förutsägbara och har varit forskningens utgångspunkt.

Viktigt lyssna på äldre

– En stor andel av deltagarna upplevde att de hade försämrad synförmåga i samband med aktiviteter i det vardagliga livet. Men de olika synundersökningarna som genomfördes visade att en majoritet visade normal synförmåga, säger Jeanette Källstrand-Eriksson.

– Detta visar hur viktigt det är att lyssna på hur de äldre uppfattar sin synförmåga och inte utgå ifrån resultaten av synundersökningar. De speglar inte vilka svårigheter de äldre kan ställas inför i vardagslivet på grund av synen och som kan orsaka ett fall.

Utsätter sig för risker

En annan omständighet är en ovilja att känna sig eller uppfattas som gammal.

– Det som var viktigt för flera av de äldre var att få förbli den de alltid varit. Det innebar att de ibland utsatte sig för risker som kunde leda till fall. En del ville exempelvis inte använda sig av gånghjälpmedel eller vit käpp eftersom de tyckte att de i så fall såg gamla ut, vilket de absolut inte ville, säger Jeanette Källstrand-Eriksson.

Bättre preventiv information

Resultaten ger en fördjupad förståelse för kopplingarna mellan åldrande, synförmåga och fallrisk. Forskningen kan vara en grund för hur preventiva åtgärder ska kommuniceras och nå dem det berör.

– Resultaten av studierna visar hur komplex situationen är när hälsa ska främjas och åtgärder för att förebygga fall ska planeras. Individer är unika och självständiga. Därför är en helhetssyn på individen av stor vikt, säger Jeanette Källstrand-Eriksson.

Text och foto: Joakim Brink