Forskning som blir verksamhet

Förbättrad vård på statliga ungdomshem och kvalitetssäkring av utredningsarbetet inom socialtjänsten i Örebro kommun är syftet med två projekt, som lektor Jürgen Degner vid Örebro universitet ska arbeta med det närmaste året. Det handlar om att utveckla och implementera forskningsbaserad verksamhet.

I det ena fallet är det Statens institutionsstyrelse, SiS, som via Örebro universitets uppdragsbolag engagerar Jürgen Degner för att undersöka hur dagens behandling fungerar för intagna på ungdomshem och hur de kan utvecklas.

– Ofta finns det metoder och program på behandlingshemmen, som omfattar vissa delar av dygnet. Samtidigt påverkas de intagna av många andra faktorer på hemmen i umgänget med andra intagna och i andra aktiviteter. Det vi ska göra nu är att skapa förutsättningar för ett program som täcker 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan, säger Jürgen Degner.

Tillsammans med personalen ska han med utforma ett forskningsbaserat material, som i form av manualer ska hjälpa personalen att arbeta på ett likartat sätt. SiS satsar 0,8 miljoner kronor på det här. Även Lia Ahonen, forskare vid Center for Developmental Research, CDR, vid Örebro universitet, är knuten till SiS-projektet. Ahonen befinner sig för närvarande, genom ett nationellt rådsanslag, i USA och forskar bland annat tillsammans med professor Rolf Loeber vid universitetet i Pittsburgh. Rolf Loeber, som räknas som en av en av världens främsta kriminologer, ingår också i SiS-projektets referensgrupp.

– Den internationella inputen från både forskare, federala myndigheter och liknande ungdomsinstitutioner i bland annat USA kommer bli mycket berikande för projektet – något som också uppskattas från högsta ledning på SiS, säger Jürgen Degner.

Kommunala utredningar

Jürgen Degner ska också på liknande sätt som i samarbetet med SiS hjälpa Utredningsenheten Vuxen på Örebro kommun att utveckla utredningsarbetet inom socialtjänsten. Kommunen satsar 0,2 miljoner kronor för att tillsammans med ledning och personal skapa modeller att använda som grund för hur utredningar genomförs. Projektet ska utveckla en kunskaps- och forskningsorienterad struktur i verksamheten och genom bland annat handledning stärka personalen i sitt arbete.

– Det är viktigt att utredningar görs med optimal kvalitet, det har betydelse både för att de blir rättssäkra och att arbetet sker effektivt.

Text: Lars Westberg