Fortsatt stark utveckling för Örebro universitet

Örebro universitets årsredovisning visar på en fortsatt stark utveckling. Men det krävs ökade resurser om universitetet ska kunna fortsätta satsa på forskning och utbildning.

Allt fler av landets studenter väljer Örebro universitet i första hand och lärosätet är numera riksrekryterande då åtta av tio nybörjarstudenter våren 2013 kom från orter utanför regionen. Dessutom har universitet aldrig haft så många uttagna examina på grund-, avancerad- och forskarnivå som under 2013 och ekonomin går bra.

- Universitetet gör ett ekonomiskt överskott på cirka 25 miljoner kronor, vilket gör att vi kan fortsätta satsa på de långa professionsinriktade utbildningarna som ger jobb. Och återigen bekräftar siffror från SCB att studenter som tar ut sin examen vid Örebro universitet ligger i topp i etableringen på arbetsmarknaden. Detta är så klart mycket glädjande, säger rektor Jens Schollin, i samband med att årsredovisningen lämnats till uppdragsgivaren regeringen.

Fler forskare och publiceringar

Även forskningen går framåt, med ett ökat antal forskare och publicerade vetenskapliga artiklar.

- Vi fortsätter att utveckla vårt Grants Office som ger stöd och coachning i sökandet efter forskningsbidrag, vilket bidragit till en ökning av de externa forskningsmedlen.

Ett orosmoln är att regeringen under senare år minskat utbildningsuppdraget till landets lärosäten, vilket gäller även Örebro universitet.

- Antalet studenter minskar och vi har valt att ta ner antalet platser på korta utbildningar och distansutbildningar. Färre studenter tror vi ger en bättre möjlighet att få en bostad snabbt. Dessutom stannar studenterna längre eftersom vi satsar på de längre professionsinriktade utbildningarna, säger Jens Schollin.

För att försöka förmå regeringen att göra satsningar på de yngre universiteten, liknande de man gjort för de äldre lärosätena, gör nu Örebro universitet gemensam sak med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet och föreslår mer pengar – cirka 100 miljoner kronor per lärosäte - för att säkerställa kompetensförsörjningen av forskarutbildad personal och därmed också tillväxten i regionerna.