Hög kvalitet för historia

Universitetskanslersämbetet har utvärderat ännu en utbildning vid Örebro universitet. Myndigheten ger utbildningen i historia omdömet "hög kvalitet".

UK-Ämbetet utvärderar de utbildningar på landets lärosäten som kan leda till en kandidat-, magister, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten såsom de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Den här gången har Örebro universitets utbildning i historia på kandidatnivå granskats och får omdömet "hög kvalitet".