Hög kvalitet för medicinutbildningar

Universitetskanslersämbetet har utvärderat ytterligare fyra utbildningar vid Örebro universitet. Myndigheten ger samtliga utvärderade utbildningar i medicin omdömet "hög kvalitet", men konstaterar att utbildningen till röntgensjuksköterska har brister.

UK-ämbetet utvärderar de utbildningar på landets lärosäten som kan leda till en kandidat-, magister, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten såsom de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Den här gången har Örebro universitets medicinutbildningar på kandidat-, magister- och masternivå granskats. Samtliga får kvalitetsomdömet "hög kvalitet". Utbildningen till röntgensjuksköterska får däremot omdömet "bristande kvalitet".

- Vi är naturligtvis väldigt nöjda med att våra medicinutbildningar får höga omdömen. Gällande programmet till röntgensjuksköterska tar vi allvarligt på kritiken och kommer att vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna, säger Robert Brummer, dekan för fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.