Hög kvalitet för sjuksköterskeutbildningen

Universitetskanslersämbetet har utvärderat ytterligare två utbildningar vid Örebro universitet. Myndigheten ger de utvärderade utbildningarna inom sjuksköterskeutbildningen omdömet "hög kvalitet".

UK-ämbetet utvärderar de utbildningar på landets lärosäten som kan leda till en kandidat-, magister, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten såsom de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Den här gången har Örebro universitets sjuksköterskeprogram, samt omvårdnadsvetenskap på kandidatnivå granskats. Båda får kvalitetsomdömet "hög kvalitet".