Hög kvalitet för socionomutbildning vid Örebro universitet

Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbetet) ger i sin senaste utvärdering socionomexamen vid Örebro universitet omdömet ”hög kvalitet”. Likaså bedöms kandidat- och magisterexamen i socialt arbete ha ”hög kvalitet”.

UK-Ämbetet utvärderar löpande de utbildningar på landets lärosäten som kan leda till en kandidat-, magister, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten såsom de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Den här gången är det alltså yrkesutbildningen till socionom samt kandidat- och magisterexamen inom socialt arbete som granskats och som får omdömet "hög kvalitet".