Hög kvalitet för utbildningar i pedagogik

Utbildningar i ämnet pedagogik vid Örebro universitet får omdömet "hög kvalitet" av Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbetet). Det är kandidatexamen och magisterexamen i pedagogik som har utvärderats.

UK-ämbetet utvärderar de utbildningar på landets lärosäten som kan leda till en kandidat-, magister, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten såsom de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Den här gången har Örebro universitets utbildningar som ger kandidatexamen och magisterexamen i pedagogik utvärderats, vilka alltså får kvalitetsomdömet "hög kvalitet".