Ny forskning utvärderar insatser för psykiskt funktionsnedsatta

Mikael Svensson, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet, får tillsammans med Johanna Gustavsson, forskare i handikappvetenskap vid Örebro universitet, 800 000 kronor från forskningsrådet Forte. De ska starta ett projekt som ska utvärdera en specifik insats (”Supported Employment”) för att stärka sysselsättningsmöjligheter och livskvalitet för individer med psykisk funktionsnedsättning.

– Psykisk ohälsa är den sjukdom som har absolut störst negativa samhällsekonomiska konsekvenser i Sverige idag. En stor orsak till det är en avsevärt lägre sysselsättning bland personer med psykisk funktionsnedsättning och ohälsa. Därför är metoder för att stärka sysselsättningsmöjligheterna och livskvaliteten för dem mycket viktiga, säger Mikael Svensson, docent i nationalekonomi.

Projektet ska utvärdera den aktiva arbetslivsinriktade åtgärden ”Supported Employment”, en metod för att stödja personer med funktionsnedsättning att få, nå, och behålla en anställning.

Metoden ska utvärderas utifrån en rad olika aspekter. Självfallet hur den påverkar sannolikheten att få, nå, och behålla sysselsättning, men också hur den påverkar livskvalitet och inte minst om det är en kostnadseffektiv åtgärd.

- Det är viktigt att inte bara utvärdera om, och i vilken utsträckning, åtgärden fungerar för individer med psykisk funktionsnedsättning. Det är också av stor vikt att undersöka om det är en kostnadseffektiv åtgärd. Det finns många olika potentiella åtgärder som samhället kan investera sina resurser i, och det är därför avgörande att vi även studerar om ”Supported Employment” är väl investerade pengar, säger Mikael Svensson.

Experimentell ansats

För att kunna avgöra de direkta effekterna av åtgärden kommer en experimentell studie att genomföras tillsammans med stiftelsen Activa. Individer kommer att placeras antingen i åtgärdsformen ”Supported Employment” eller få en mer ”standardmässig” rehabiliteringsåtgärd. Sedan kommer forskarna att följa individerna i de två olika grupperna över tid och mäta, analysera och utvärdera effekter och kostnader.

Det nationella forskningsrådet Forte har beviljat projektet 800 000 kronor för år 2015, med möjligheter till förlängning även för år 2016 och 2017.