Örebro universitet i Almedalen

Örebro universitet är representerat under politikerveckan i Almedalen, Visby, den 29 juni – 6 juli. Dels anordnar Örebro universitet och Barnrättsakademin vid universitetet flera seminarier, dels deltar universitetets forskare och sakkunniga i andra organisationers seminarier. Här är listan.

Måndag 30 juni

Det här avgör ungas partival och röstbeteende

Arrangör: Örebro universitet. 
Medverkande från Örebro universitet: Professor Erik Amnå.

Vad styr ungdomarnas partival och röstvanor? Nu presenteras färska siffror om ungdomarnas politiska intressen och värderingar. Paneldiskussion med politiker och forskare om engagemang och partiernas utmaningar.

Rektorers ansvar för IT i skolan

Arrangör: Atea Sverige. 
Medverkande från Örebro universitet:
 Professor Åke Grönlund.

Lyckade satsningar på IT i skolan har idag en tydlig koppling till engagemanget bland rektorer och skolledare. I de fall där engagemanget och kompetensen finns, skapas också de positiva resultaten. Hur ska vi se till att inte bara vissa utan alla skolor lyckas med sina satsningar på IT i skolan? Läs mer

Tisdag 1 juli

Från studieovan miljö till högskola och jobb

Arrangör: Örebro universitet och Örebro kommun. 
Medverkande från Örebro universitet: Rektor Jens Schollin, forskare Anders Trumberg

I tio års tid har projektet Linje 14 framgångsrikt arbetat med att motivera ungdomar från studieovana miljöer att studera vidare på universitet. Seminarium och paneldebatt om lärdomar och utmaningar med bland annat företrädare från politiken, Skolverket och Sveriges kommuner och landsting. 

Hur mycket mångfald tål den svenska tryggheten?

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Verbum. 
Medverkande från Örebro universitet: 
Professor Erik Amnå.

Hur ser trons och politikens drivkrafter ut för framtidens Sverige? I folkhemsdrömmen skulle alla leva likadana liv. Nu är den stora utmaningen att vi måste lära om och ”gilla olika”. Hur mycket mångfald och olikhet tål vårt samhälle frågas det? Främlingsfientlighet och spänningar växer.

Ekonomin i framtiden – vilka investeringar väljer kommunerna?

Arrangör: Kommuninvest. 
Medverkande från Örebro universitet: 
Professor Lars Hultkrantz

Svensk kommunsektor är inne i en investeringsintensiv period med både ”hårda” och ”mjuka” investeringar. Vid seminariet redogörs statistik och forskning och detta följs av en diskussion från centrala kommunföreträdare om hur utvecklingen påverkar deras verksamhet.

Onsdag 2 juli

Resursfördelningssystemet – en 25-åring i behov av renovering?

Arrangör: SUHF
Medverkande från Örebro universitet: 
Universitetsdirektör Susanne Wallmark

På vilka grunder ska universitet och högskolor få resurser från staten till utbildning och forskning? Hur står sig Sveriges satsningar på forskning och utbildning i ett internationellt perspektiv? Dagens system utformades för 25 år sedan och behöver ses över.

Hur mycket frihet tål lärosätena? Hur fria lärosäten tål staten?

Arrangör: SUHF. 
Medverkande från Örebro universitet: Rektor Jens Schollin.

Hur fria behöver universitet och högskolor vara? Vad bör staten förvänta sig av sin investering i lärosätena och hur ska de styras? Forskare och politiker diskuterar lärosätenas roll och behovet av ökad frihet för landets lärosäten.

”Vi såg redan på dagis hur det skulle gå” – Risk- och skyddsfaktorer för barns psykosociala ohälsa.

Arrangör: Barnrättsakademin, Örebro universitet. 
Medverkande från Örebro universitet: Docent Anna-Karin Andershed, professor Henrik Andershed.

Den forskningsbaserade kunskapen om risk- och skyddsfaktorer för psykosocial ohälsa – t.ex. kriminalitet, missbruk – är omfattande. Men hur ska man bära sig åt för att tillämpa den i praktiken? Vi visar en översikt av forskningen och diskuterar tankeprinciper kring den i mötet med barn i riskzonen.

Struktur, inte tur: Hur kan checklistor och instrument leda till bättre social barnavård?

Arrangör: Barnrättsakademin, Örebro universitet. 
Medverkande från Örebro universitet: Docent Anna-Karin Andershed, professor Henrik Andershed.

Resultatet av en bedömning av barn i riskzonen ska inte bero på vem som gör bedömningen. Ändå är det ofta så det ser ut i praktiken. Här diskuterar vi ett sätt att tänka kring bedömningar, samt exempel från forskning och andra professioners erfarenhet som visar att struktur ger bättre bedömningar.

Att integrera evidens och professionellas erfarenhet i strukturerade barnavårdsutredningar

Arrangör: Barnrättsakademin, Örebro universitet. 
Medverkande från Örebro universitet: Docent Anna-Karin Andershed, professor Henrik Andershed.

Barns Behov I Centrum (BBIC) är ett system för utredning, planering och uppföljning av socialtjänstens insatser. Vi presenterar ett regeringsuppdrag och diskuterar hur man med hjälp av BBIC kan göra social barnavård mer rättssäker och verksam och följa upp den på ett mer systematiskt sätt.

Utsatta barn i ett otillräckligt barnskyddssystem – vad gör vi nu?

Arrangör: Barnrättsakademin, Örebro universitet. 
Medverkande från Örebro universitet: 
Docent Åsa Cater,Docent Anna-Karin Andershed, professor Henrik Andershed.

Vi vet mycket om vilka barn som befinner sig i riskzonen för framtida psykosocial ohälsa – barn med beteendeproblematik eller som utsätts för våld och övergrepp. Vilka insatser erbjuder vi dem idag och på vilka grunder? Och hur kan vi förbättra arbetet med och för dessa barn?

Behöver religionen demokrati? Behöver demokratin religion?

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Ibn Rushd Studieförbund, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Newmaninstitutet. 
Medverkande från Örebro universitet:
 Professor Erik Amnå, förbundsordförande Studieförbundet Bilda.

Ofta förutsätts en konflikt mellan religion och demokrati. Men finns den alltid där? Behöver religionsutövare bättre anpassa sig till det demokratiska samhälle de lever i? Behöver samhället anpassa sig på något sätt? Är det kanske rentav så att demokratin behöver religionen?

Torsdag 3 juli

Barns inflytande i fysisk planering stärks när pedagoger fungerar som länk mellan barn och planerare

Arrangör: Barnrättsakademin, Örebro universitet. 
Medverkande från Örebro universitet: 
Universitetsadjunkt Gabriella Olofsson.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. Deras tankar och idéer är värdefulla för samhällsplaneringen. Kommunala utvecklingsarbeten visar att om barn och unga som berörs av en plan utövar sin rätt bidrar deras medverkan också till att planen blir bättre.

Fler och fler blir äldre och äldre- hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg?

Arrangör: 1,6 & 2,6 miljonerklubben. 
Medverkande från Örebro universitet: Professor Gunnar Akner.

Är det kanske dags att lyfta ut vård och omsorg ur politiken? Är vården/omsorgen för äldre personer underfinansierad? Vad innebär ett bra äldreboende? Har läkare och vårdpersonal tillräcklig utbildning i geriatrik? Vi belyser, diskuterar och debatterar.

4 juli

Barns inflytande i fysisk planering stärks när pedagoger fungerar som länk mellan barn och planerare

Arrangör: Trafikverket och Barnrättsakademin, Örebro universitet. 
Medverkande från Örebro universitet: Universitetsadjunkt Gabriella Olofsson.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. Deras tankar och idéer är värdefulla för samhällsplaneringen. Kommunala utvecklingsarbeten visar att om barn och unga som berörs av en plan utövar sin rätt bidrar deras medverkan också till att planen blir bättre.