Örebroforskare internationell expert om familjevåld

De två forskningsinstituten Verwey-Jonker Institute och Atria har fått ett uppdrag av regeringen i Holland att undersöka hur man kan förebygga familjevåld. Åsa Källström Cater, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet, tillkallades som expert tillsammans med tre forskare från Storbritannien och Grekland.

– Det förebyggande arbetet i Sverige är mycket inriktat på att män som redan visat ett våldsbeteende ska få hjälp att inte upprepa våldet. Jag forskar om barndomsupplevelser av våld och undersöker om vi kan erbjuda familjerna hjälp tidigare och vilka resultat det skulle ge, säger Åsa Källström Cater, som nyss kommit tillbaka från Holland.

I Amsterdam berättade hon om hur Sverige arbetar med att förebygga våld i hemmen och hon betonade att det är skillnader i våldet mellan olika familjer. Hos vissa familjer handlar det om att en person mår dåligt och blir våldsam. I andra familjer kan det vara knutet till olika situationer. I nästan alla familjer drabbas barnen av våldet och det kan få stora konsekvenser.

Särskilt stöd

– Barn som upplever våld löper en ökad risk att själva använda våld och behöver därför särskilt stöd, säger Åsa Källström Cater.

Hon arbetar i ett nationellt projekt som just nu undersöker två olika metoder som utvecklats i USA. I den ena får barn som upplevt våld prata om det i grupp och tillsammans med andra barn diskutera hur de kan lösa situationer utan att använda våld.

– Den andra metoden är ett slags hemma-hos-arbete. Socialarbetare arbetar med våldsutsatta mammor i hemmet för att i konkreta situationer och på konkreta sätt hjälpa dem att fundera över om de kan hantera situationer när barnen agerar ut annorlunda.

Projektet kommer rapportera sina resultat till Socialstyrelsen våren 2015. Uppdraget i Holland är avslutat för den här gången men en uppföljning kommer längre fram.

– Jag känner mig hedrad som blev tillfrågad och det har varit lärorikt och inspirerande att vara med, säger Åsa Källström Cater.

Text: Linda Harradine