Samla de goda krafterna där de behövs

Ett samarbete mellan Örebro kommun, polisen och Örebro universitet för att minska brottslighet och otrygghet får ytterligare 250 000 kronor från Brottsförebyggande rådet, Brå. Dessutom bidrar Örebro Bostäder och Örebro kommuns brottsförebyggande råd med 200 000 kronor. Nu ska projektet knyta ihop säcken i Örebro för att kunna sprida arbetsmetoden till andra kommuner.

Metoden kallas Effektiv samordning för trygghet, EST, och kom igång i Örebro i mars 2014. Den går ut på att samordna samhällets goda krafter i områden med problem.

– Att ha positiva vuxna närvarande är en viktig insats för att minska brott och otrygghet och för att påverka ungdomar och yngre vuxna som annars riskerar att hamna snett, säger Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminologi vid Örebro universitet.

Bedömning av helheten

Det handlar om att involvera och proaktivt samordna lokala grupper och verksamheter, kollektivtrafiken, fastighetsägare, socialtjänsten, fältgrupper, fritidsgårdar och polisen. Alla aktörer rapporterar regelbundet och ofta sin bild av läget enligt en speciell mall och checklistor. Detta sammanställs och en bedömning av helheten görs en gång i veckan. Utifrån den avgör man sedan vilka insatser som behövs.

– Mycket tyder på att det här är framgångsrikt. Polisen och andra involverade upplever att de har haft bättre förutsättningar att vara på plats där det behövs och att man i många fall helt har kunnat förebygga ordningsstörningar, kriminalitet och otrygghet.

Färre brandkårsutryckningar

EST ger både polisen och andra aktörer större möjligheter att göra proaktiva åtgärder och det har lett till att det blir färre brandkårsutryckningar eller resurskrävande åtgärder på grund av allvarliga händelser.

– Efter att ha följt problembilderna över tid kan vi även se ett mönster över vilka områden som kan behöva prioriteras med mera långsiktiga åtgärder, säger Henrik Andershed.

Nu ska projektet färdigställa metoden, utarbeta en manual och dokumentera. Målet är att nu under 2015 göra det möjligt att under 2016 utvärdera metoden och sen också sprida den till andra kommuner om den visar sig vara så effektiv som vi tror.