Studerar stora skogsbrandens konsekvenser

Forskare vid Örebro universitet har fått 2,8 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att studera hur olika myndigheter, skogsägare och andra berörda hanterade den stora skogsbranden i Västmanland. Studierna syftar till att förbättra beredskapen hos involverade organisationer och hur sådana här extrema händelser påverkar skogsbruket.

Det är professor Rolf Lidskog vid miljösociologiska sektionen på Örebro universitet, som leder projektet, som framförallt siktar in sig på vad som händer efter branden.

– Ibland får efterarbetet och hur det organiseras och vilka beslut som fattas då större konsekvenser än effekterna av själva katastrofen, säger han. Vi fokuserar främst på händelserna och utvecklingen efter branden, hur olika organisationer bedömer situationen och organiserar efterarbetet.

Följderna av stormen Gudrun

Rolf Lidskog medverkar sedan tidigare i det nationella forskningsprogrammet Future Forests där han undersöker följderna av stormen Gudrun, som, liksom skogsbranden i Västmanland, fick stora konsekvenser för berörda. Det finns goda möjligheter till jämförelser mellan de båda studierna. Såväl branden som stormen kan också kopplas till pågående klimatförändringar, vilket har gjort att intresset för skogsbrukets riskhantering ökat.

Branden i Västmanland är den största i modern tid i Sverige. 13 000 hektar berördes och timmer till ett värde 300 miljoner kronor förstördes. Skogsbolag äger drygt halva arealen, men många mindre markägare berördes också, det finns drygt 100 enskilda markägare. Ungefär 25 procent av skogen var oförsäkrad, vilket innebär att de ekonomiska konsekvenserna för enskilda skogsägare kan vara allvarliga.

Vilka lärdomar

Forskarna intresserar sig särskilt för tre aspekter på efterarbetet: styrning, legitimitet och lärande. Inom området styrning undersöker man efterarbetet i olika organisationer och vilka effekter det har. Hur skogsägare och individer bedömer detta arbete studeras inom området legitimitet och inom lärande undersöker man vilka lärdomar involverade organisationer drar av branden och vilken betydelse nya kunskaper får för deras arbete.

Studien ska vara ett bidrag till att öka organisationers kapacitet att hantera skogsbränder och hur extrema händelser påverkar skogsbruket. Resultat från studien kommer regelbundet att redovisas och diskuteras med organisationer inom skogssektorn.

Text: Lars Westberg