Vill förbättra riskbedömningar av utsläpp i miljön

Vad händer när olika kemiska ämnen blandas i miljön, ökar det riskerna eller kan de olika ämnena rent av neutralisera varandra? Det här ska forskare vid Örebro universitet undersöka i ett treårigt projekt på totalt tio miljoner kronor varav mer än fyra och en halv miljon kommer från KK-stiftelsen och lika mycket från olika företag.

– När miljön utsätts för blandningar av olika kemiska ämnen finns det en oro att den giftiga effekten förstärks, vilket kan vara ett bekymmer både för allmänhet och för myndigheter, säger projektledaren, professor Per-Erik Olsson på Life Science Centre vid Örebro universitet.

Kemiska ämnen regleras med utgångspunkt från deras egna egenskaper. Gränsvärdena för om de är farliga tar inte hänsyn till om de uppträder tillsammans med andra ämnen. Gränsvärdena är ofta tillkomna när ämnena undersöks i laboratoriemiljö snarare än där de förekommer i miljön. Där är olika blandningar mycket mer komplexa och svårare att kontrollera än i laboratorierna.

Kan minska riskerna

Det är inte heller säkert att blandningen av olika ämnen skapar värre miljöfaror, det kan också vara så att olika ämnen neutraliserar varandra och därmed minskar miljöriskerna. Det finns ett pågående projekt vid sjön Hornträsket, som tyder på att effekterna av utsläppen från en nedlagd gruva, som hamnat i sjön, har reducerats eller neutraliserats i förhållande till vad man kunde förvänta sig.

Forskarna kommer nu att undersöka utsläpp från fyra gruvor för att se om resultaten är de samma som vid gruvan nära Hornträsket. De kommer att utveckla genbaserade analysmetoder för att använda dessa i riskbedömning i den miljö som tar emot utsläpp från gruvorna, för att ge bättre kunskaper om hälsotillståndet där. Det är metoder som redan används för att diagnostisera olika sjukdomar och exponeringar hos människor i medicinska studier. Proteinanalyser ska utvecklas för att komplettera de genbaserade analyserna och blir ett verktyg för att bekräfta att genpåverkan påverkar fysiologiska funktioner.

Bättre bedömningar

Projektet ska leda till bättre bedömningar av miljöriskerna genom att kombinera biologiska och kemiska analyser. Resultaten ska bidra till att utveckla miljömässiga kvalitetsnormer för vilka utsläpp som är acceptabla för specifika områden.

Pengarna till det här projektet kommer utom från KK-stiftelsen också från Boliden Mineral AB, Miljötekniskt Center AB och Envix Nord AB.