Forskningsutvärderingen ORU2015 klar

Örebro universitets utvärdering av sin forskning, ORU2015, är klar. Syftet med utvärderingen är att få ett brett underlag för framtida forskningsstrategiska beslut.

-- Materialet är ett värdefullt underlag i vårt arbete för att både höja och bevara hög kvalitet på våra forskningsområden, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Under året har all forskning som bedrivits under perioden 2008-2014 vid Örebro universitet och forskning vid Region Örebro län varit föremål för en omfattande extern utvärdering. Resultatet redovisas i rapporten ORU2015 - Örebro University Research Evaluation.

Omfattande utvärderingsarbete

Forskningsutvärderingen har genomförts i tre steg: Inledningsvis gjordes en bibliometrisk analys där forskningens kvalitet och genomslag undersöktes genom publikationer och citeringar i vetenskapliga tidskrifter. Därefter gjorde var och en av de 38 utvärderingsenheterna en självvärdering baserat på bibliometrin och underlag som belyser själva forskningen, akademisk kompetens och forskningsresurser vid Örebro universitet. Slutligen utvärderade en extern bedömargrupp, i form av en mångvetenskaplig panel bestående av 14 internationella och nationella ämnessakkunniga, forskningens kvalitet, universitetets forskningsmiljöer och infrastruktur, vetenskaplig och samhällelig interaktion, samt framtida potential.

- Det här är ett viktigt arbete för universitetet att göra. På det här sättet får vi en så tydlig och objektiv bild som möjligt av den forskning som bedrivs här och det ger oss möjlighet att utvecklas ytterligare, säger Jens Schollin.

En liknande utvärdering av Örebro universitets forskning genomfördes 2010 och resulterade i ett antal strategiska satsningar. Forskningsvolymen har fördubblats sedan den utvärderingen gjordes. Nu liksom då uppvisar Örebro universitet forskning av hög kvalitet inom alla tre fakultetsområden.