Nytt från universitetsstyrelsen

Vid Örebro universitets styrelseinternat den 27-28 oktober diskuterades bland annat följande punkter.

Inspel till forskningspropositionen

Regeringen arbetar med att ta fram en forskningsproposition inför hösten 2016. Landets lärosäten har beretts möjlighet att komma med synpunkter på vad denna ska innehålla. Örebro universitet har berett ärendet internt och ett förslag till inspel presenterades på styrelsens sammanträde.

Örebro universitet gör till den kommande forskningspropositionen följande inspel:

- Ökade basanslag, inklusive modell för hur de ökade basanslagen ska fördelas

- Särskild satsning på utbildning på forskarnivå

- Bättre samordning av informationsförsörjning

- Ökad jämställdhet inom forskningen

- Mer resurser till innovationskontor och holdingbolag

Revidering av verksamhetsplan för Örebro universitet 2016-2018

Ett utkast till reviderad verksamhetsplan, inklusive strategiska satsningar och riskanalys, presenterades och diskuterades. Den slutgiltiga verksamhetsplanen ska fastställas av styrelsen i december.

Remiss på delrapport från Ledningsutredningen

Universitetet har från Utbildningsdepartementet fått ett delförslag från Ledningsutredningen på remiss. Huvuddragen presenterades och diskuterades. Remissvaret ska vara regeringen tillhanda den 2 november.

Rektors ställföreträdande

Universitetsstyrelsen har till uppgift att utse rektors ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst. Gunilla Lindström utsågs till prorektor och rektors ställföreträdare av universitetsstyrelsen 2010-04-22. Förordandet sträcker sig till och med 2016-06-30. Gunilla Lindström väljer nu att frånträda sig sitt uppdrag den 2015-11-15. Universitetsstyrelsen beslutade att som rektors ställföreträdare för perioden 2015-11-15 – 2016-06-30 utse Anna-Karin Andershed, dekan för Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap.

Verksamhetspresentationer

Som en del av sammanträdet presenterade prefekten vid Restaurang- och hotellhögskolan verksamhet och lokaler.

Entreprenörskapsforums VD, Johan Eklund, informerade om organisationens verksamhet och dess anknytning till Örebro universitet. Dessutom presenterades ett antal analyser av studenters mobilitet med koppling till tillväxt.