Nytt från universitetsstyrelsen

Vid Örebro universitets styrelsesammanträde den 10 december behandlades ett flertal frågor. Här följer några av de punkter som diskuterades.

Forskningsutvärdering

Under 2015 har all forskning vid Örebro universitet samt forskning vid Region Örebro län varit föremål för en omfattande extern utvärdering. Utvärderingens syftar till att ge underlag för strategiska beslut för framtida finansieringen av universitetets forskning.

Rapporten ORU2015 – Örebro University Research Evaluation - presenterades för styrelsen. Redan 2010 gjordes en liknande utvärdering och de strategiska satsningarna, som gjordes då, ges nu också möjlighet att följas upp.

I rapporten redovisas bedömningar av totalt 38 utvärderingsenheter inom universitetets tre fakulteter och Region Örebro län. Enheterna har granskats av en mångvetenskaplig extern panel utifrån flera perspektiv. Den sammanfattande bedömningen från panelen är att för ett ungt universitet, med kort historia som universitet, måste forskningens kvalitet bedömas som mycket god. Hela rapporten kommer att finnas tillgänglig från nästa vecka.

Verksamhetsplan och budget

Universitetsstyrelsen tog beslut om universitetets verksamhetsplan för 2016-2018 samt budget för 2016. I verksamhetsplanen beskrivs de övergripande målen samt de strategier och konkreta aktiviteter som ska genomföras.

På utbildningssidan kan bland annat noteras en fortsatt satsning på pedagogisk utveckling. På forskningssidan läggs stort fokus på att attrahera mer externa forskningsmedel där framför allt KK-stiftelsen och EU kommer att prioriteras. Mot bakgrund av den strategi för internationalisering som beslutats under året, har internationaliseringsområdet ett större utrymme i verksamhetsplanen.

När det gäller budgeten kan konstateras att det görs olika strategiska satsningar, exempelvis ska universitetet under våren rekrytera 30 doktorander.