Samarbetsprojekt ska stärka innovationskraften hos företag

Ett nytt samarbete mellan flera universitet ska hjälpa till med att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag. Innovationskontoren vid universiteten i Örebro, Uppsala och Linköping har fått 40 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Access.

Projektet ska bidra till att minst 400 små och medelstora företag i östra Mellansverige får kontakt med akademins forskare genom att delta i olika program och mötesplatser. Vidare ska 150 faktiska samarbetsprojekt mellan företag, forskare och studenter inledas under projektperioden.

Projektet kommer att utveckla, tillgängliggöra och implementera regionövergripande strukturer, kvalitetssäkrade processer och metoder för att åstadkomma hållbar och återkommande samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.

– Det finns en tydlig ambition att överbrygga gränser mellan lärosätena, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade. Dessutom kommer även offentliga organisationer och civilsamhället i regionen att involveras och gynnas av projektet, säger Anna Ragén, chef för avdelningen Externa relationer vid Örebro universitet.

Projektet är treårigt med start i januari 2016 och koordineras av innovationskontoret vid Uppsala universitet, UU Innovation. Utöver universiteten i Örebro, Uppsala och Linköping kommer även SLU och Mälardalens högskola att medverka.