SBU rekryterar Örebroprofessorer för nytt uppdrag

Statens beredning för medicinisk och social utvärdering, SBU, har tagit över ansvaret för att utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder som används inom socialtjänsten och LSS-verksamheten. Örebroprofessorerna Henrik Andershed och Ingemar Engström har blivit utsedda att sitta i det nya rådet.

– Det är viktigt för mig att det jag och min forskargrupp gör bidrar till samhällets utveckling på något sätt. Att sitta med i SBU:s vetenskapliga råd är ett sätt att bidra. Dessutom är det ett spännande uppdrag, säger Henrik Andershed, som är professor i psykologi och docent i kriminologi.

SBU, som hittills utvärderat metoder som används inom hälso- och sjukvården, får nu alltså ett utökat uppdrag att även utvärdera metoder inom socialtjänsten och inom verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till funktionshindrade. Ett uppdrag som Socialstyrelsen hade tidigare. Utvärderingarna från SBU ska sammanställa kunskap ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

– Det finns säkerligen betydande anledning att se detta nya uppdrag som ett uttryck för att många metoder förekommer inom olika samhällssektorer. Överlappningen mellan barn- och ungdomspsykiatri, som är min egen vetenskapliga hemvist, och socialtjänst är ett tydligt exempel på detta, säger Ingemar Engström, överläkare och professor vid Örebro universitet.

– Det är viktigt att vi identifierar och informerar om de metoder som har vetenskapligt stöd. Detsamma gäller de metoder som det saknas tillräcklig kunskap om och vars effekter inte är kartlagda, säger Henrik Andershed.

Rapporterna används av till exempel kommuner och landsting och ska vara ett stöd för hälso- och sjukvården, LSS-verksamheten och socialtjänsten.

Text: Linda Harradine
Foto: Icon Photography, Maria Bergman