Skandinaviskt projekt ska minska fästingburna infektioner

Ett forskningsprojekt med målet att minska antalet fästingburna infektioner hos både människor och djur har beviljats drygt 40 miljoner kronor från EU.
– Vi kommer fokusera på förebyggande åtgärder och på bättre behandling. Det vill säga nya vaccin och läkemedel men också bättre diagnostik, säger Magnus Johansson, forskare vid Örebro universitet.

Inom projektet, som heter ScandTick Innovation, undersöks förutom TBE och Borrelia även mindre kända fästingburna patogen som Anaplasma, Rickettsia, Candidatus Neoerlichia, Bartonella och Babesia.

– Det är intressant att se om dessa patogen existerar samtidigt i enskilda fästingar och hur eventuell co-infektion påverkar sjukdomsbilden, säger Magnus Johansson.

Projektet inkluderar även det veterinärmedicinska området med djurhälsa och specifika djurinfektioner orsakade av fästingburna infektioner.

– Örebro universitet kommer bidra med forskning som kan leda till nya förbättrade växtproducerade TBE vacciner. Vi kommer även att arbeta med molekylär- och cellbiologisk TBE-forskning. Vi måste förstå virusets livscykel för att kunna bekämpa det, säger Magnus Johansson.

Finns inget botemedel

TBE är allvarligt och på uppgång och eftersom det är ett virus och inte en bakterie kan man inte behandla TBE med antibiotika och i nuläget finns inget botemedel. Örebroforskarna kartlägger virusets arvsmassa, det vill säga dess RNA-sekvens för att lägga grunden till ny medicin och bättre vaccin.

– Bakterier är ofta enklare att behandla. Virus interagerar med värden och lär sig snabbt att ta sig runt de hinder vi lägger i vägen. Inom projektet ska vi försöka få fram nya antivirala läkemedel. De blockerar viruset från att infektera cellen eller från att replikera sin arvsmassa i cellen, säger Magnus Johansson.

– Fästingburna sjukdomar, inte bara TBE, är ett stort och växande problem och vi behöver ta ett samlat grepp där vi utformar gemensamma strategier. Det här projektet täcker hela Öresund-Kattegatt-Skagerrak regionen, säger Magnus Johansson.

Sex vetenskapsområden

Örebro universitet är en av elva parter i Sverige, Norge och Danmark i det treåriga projektet, som leds av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt norska Sørlandet Sykehus Helseforetak.

– Detta är ett av de största forskningsprojekten om fästingar och fästingburna infektioner i Skandinavien under de senaste åren, säger projektledaren Per-Eric Lindgren, forskningsledare i mikrobiologi vid Medicinsk diagnostik i Region Jönköpings län och professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet.

Parterna representerar breda kompetenser från sex olika vetenskapsområden från livsvetenskaper (ekologi/biologi, veterinärmedicin, folkhälsa, humanmedicin, molekylär-/mikrobiologi och hälsoekonomi) vilka tillsammans pekats ut som avgörande i EUs bekämpning av sjukdomar med ursprung hos djur.

EU-Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, har beviljat en total ram på nästan 4,4 miljoner euro till det treåriga projektet, som får lika stort belopp i offentlig medfinansiering.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet