Skärp tanken genom kreativt skrivande

Kreativt skrivande kan användas som ett verktyg för att utveckla skribentens kritiska tänkande. Det resultatet presenteras i en ny avhandling i retorik av Hélène Edberg på Södertörns högskola och Örebro universitet. Det är första gången i Sverige som kreativt skrivande undersöks på det här sättet, som en metod för att öva kritiskt tänkande.

– Många kan nog tycka att kopplingen mellan kreativt skrivande och kritiskt tänkande är lite långsökt, säger Hélène Edberg. Folk tänker att kreativt skrivande handlar om att skapa texter, som berättelser, med spänning och läsvärde eller om att hitta originaliteten i sitt eget uttryck, medan kritiskt tänkande däremot förknippas med vetenskapens lite torra men objektiva saklighet.

– I min forskning ställer jag frågan om man verkligen kan lära sig tankeskärpa genom kreativt skrivande. Svaret är ett klart ja. Framför allt är det hur språket skapar stereotypa bilder och vad de här bilderna gör med tänkandet, som blir tydligt för skribenterna.

Hélène Edberg har undervisat i kreativt skrivande på Södertörns högskola i närmare tio år, och dessförinnan arbetat som projektledare och läromedelsutvecklare på Bonniers.

– Jag har bett studenter på en kurs i kreativt skrivande att göra en skrivövning där de arbetar med att skriva berättelser ur olika perspektiv. Mina resultat visar att övningen verkligen leder till att skribenterna börjar reflektera kritiskt över vad de skriver. De lär sig att se både på sitt eget och på andras skrivande med nya ögon.

Hon förklarar att det kritiska tänkandet som övningen kan belysa handlar om en språklig kritik och om en ny medvetenhet om att vi alla är infångade i kulturellt präglade föreställningar, eftersom vi hela tiden kategoriserar allt vi uppfattar genom språket. Resultaten visar att skribenterna förstår vad språket gör med tänkandet på ett nytt och djupare sätt genom övningen.

– Sådana insikter är nyttiga att ha med sig när man ska förhålla sig kritiskt till text och till språk, säger hon.

För att undersöka lärandet genom skrivande har aktivitetsteori, en organisationsteori på sociokulturell grund, använts som en textanalytisk modell. Analysresultaten visar att det kritiska tänkandet skiljer sig åt i de närmare femtio texterna som undersökts, men att det följer vissa mönster som är beroende av vad skribenterna vill med sitt skrivande.

– Mina resultat pekar också mot att lärande måste kopplas till identitet, och när det gäller skrivande handlar det om skribentidentitet, som till exempel författare eller amatörskribent. Det är den man är eller vill bli genom skrivandet som verkar avgöra vad man lär sig. Texterna visar sig vara förhandlingsplatser där skribenterna förhandlar med högskolan om vad som är relevant att lära sig. Där kan uppstå en del intressanta motsättningar.

Text: Ulrika Bremberg, Södertörns högskola